Regulamin serwisu AlleKurier pl - obowiązuje od dnia 25-07-2017 r.

Rozdział 1. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają odpowiednio:

1. AlleKurier.pl: AlleKurier Sp. z o.o. w Krakowie (30-149), ul. Balicka 12A lok. B4 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy KRS pod nr 0000430370, o kapitale zakładowym 50.000 zł, będąca spedytorem w rozumieniu art. 794 kodeksu cywilnego.

2. Cennik: aktualna oferta cenowa AlleKurier.pl obowiązująca na dzień złożenia przez Zleceniodawcę Zlecenia, dostępna pod adresem:  https://allekurier.pl/cennik

3. Dane Kontaktowe: informacje kontaktowe zawarte na stronie internetowej:       https://allekurier.pl/kontakt

4. Konto Użytkownika: prowadzone dla Zleceniodawcy przez AlleKurier.pl pod unikalną nazwą (login) bezpłatne konto, zabezpieczone unikalnym kodem (hasło) będące zbiorem zasobów, w którym są gromadzone dane Zleceniodawcy, informacje o generowanych przez Zleceniodawcę oraz dotyczących jego konta zdarzeniach w ramach Serwisu AlleKurier.pl.

5. Odbiorca: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, wskazana za jej zgodą przez Zleceniodawcę jako osoba upoważniona do odbioru Przesyłki.

6. Nadawca: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, wskazana za jej zgodą przez Zleceniodawcę jako osoba upoważniona do nadania Przesyłki.

7. Platforma AlleKurier.pl: prowadzony przez AlleKurier.pl serwis internetowy, utrzymywany w domenie allekurier.pl, za pośrednictwem którego Zleceniodawcy mogą zlecić za pośrednictwem AlleKurier.pl wykonanie Usługi przez Przewoźnika.

8. Przesyłka: każda rzecz, która może stanowić, zgodnie z przepisami obowiązującymi na terytorium Unii Europejskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej, przedmiot usługi przewozu rzeczy w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe1), usługi pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe1), 2), usług komplementarnych lub innych w rozumieniu zapisów międzynarodowych konwencji i porozumień regulujących przewóz rzeczy.

9. Przewoźnik: osoba trzecia, która na podstawie nawiązanego stosunku prawnego świadczy bezpośrednio na rzecz Zleceniodawcy w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa usługi przewozu rzeczy oraz usługi pocztowe wykonywane przez operatorów pocztowych lub operatorów wyznaczonych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe1), 2) ), ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe1) oraz międzynarodowe konwencje i porozumienia regulujące przewóz rzeczy , gdzie:

a.DHL to DHL Express (Poland) Sp. z o.o.,02-823 Warszawa ul. Osmańska 2,KRS 0000047237

b.UPS to UPS Polska Sp. z o.o.,01-222 Warszawa ul. Prądzyńskiego 1/3,KRS 0000036680

c.DPD to DPD Polska Sp. z o.o.,02-274 Warszawa ul. Mineralna 15 KRS 0000028368

d.Geis Parcel to Geis Parcel PL Sp. z o. o. ,25-528 Kielce ul. Zagnańska 61 KRS 0000326471

e.Geis to Geis PL Sp. z o. o.,03-236 Warszawa ul. Annopol 3 KRS 0000053574

f.Poczta Polska to Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa KRS 0000334972

g.FedEx to FedEx Express Polska Sp. z o.o., 00-526 Warszawa, ul. Krucza 16/22, KRS 0000037973

h.InPost Express to InPost Express Sp. z o.o., ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, KRS 0000543759

i.GLS PL to General Logistics Systems Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Głuchowie, gmina Komorniki (62-052), przy ul. Tęczowej 10, KRS 0000005009

j. Ruch SA to “RUCH” SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, KRS 0000020446

k. GLS DE to General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG GLS Germany-Straße 1- 7 36286 Neuenstein Germany

Do stosunku prawnego spedycji zawartego pomiędzy Zleceniodawcą, a Allekurier.pl zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, z wyjątkiem sytuacji, w której wybrany Przewoźnik prowadzi działalność gospodarczą poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kiedy to znajdują zastosowanie przepisy prawa kraju wskazane w regulaminie wybranego Przewoźnika.

10. Regulamin Przewoźnika: całość regulacji wydanych przez Przewoźnika oraz wskazanych na Platformie AlleKurier.pl, określających zasady realizacji Zlecenia przez wybranego Przewoźnika. Regulamin wybranego Przewoźnika dostępny jest na stronie internetowej właściwej dla wybranego przewoźnika, tj.:

a.DPD - http://www.dpd.com.pl

b.UPS - https://www.ups.com/pl/pl/Home.page

c.DHL - http://www.dhl.com.pl

d.Geis Parcel - http://www.geis.pl

e.Geis - http://www.geis.pl

f.Poczta Polska - http://www.poczta-polska.pl

g.FedEx - http://www.fedex.com/pl/

h.InPost Express - https://inpost.pl

i.GLS DE - https://gls-group.eu/DE/en/home

j.GLS PL - https://gls-group.eu/PL/pl/home

k. RUCH SA - https://www.paczkawruchu.pl

11.Regulamin: niniejszy regulamin Platformy AlleKurier.pl wraz z Regulaminem wybranego przez Zleceniodawcę Przewoźnika regulujący zasady realizacji Zlecenia oraz świadczenia Usług Spedycji na rzecz Zleceniodawcy przez AlleKurier.pl oraz wybranego Przewoźnika.

12.Zlecenie: świadczona każdorazowo na podstawie odrębnego zlecenia Zleceniodawcy wprowadzonego za pośrednictwem Platformy AlleKurier.pl usługa spedycji, której elementami mogą być w szczególności, w zależności od zakresu zlecenia: odbiór przesyłki, przewóz, doręczenie, czynności celne (Zleceniodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zapłatę należności celnych i innych danin publicznych, gdzie Zleceniodawca obowiązany jest dokonać wpłaty bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu lub za pośrednictwem AlleKurier.pl), magazynowanie, pakowanie, odpowiednio na terytorium Unii Europejskiej oraz poza jej granicami. W ramach zlecenia Zleceniodawca  dokonuje wyboru Przewoźnika, za pośrednictwem którego usługa zostanie zrealizowana.

13.Zleceniodawca: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, która spełnia warunki Regulaminu i która złoży Zlecenie usługi spedycji za pośrednictwem Platformy AlleKurier.pl.

14.Agent płatności - spółka DotPay z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000296790, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca NIP: 6342661860 http://www.dotpay.pl/dokumenty-formalne/

15. Usługa Spedycji – usługa świadczona przez Allekurier.pl na rzecz Zleceniodawcy każdorazowo na podstawie odrębnego Zlecenia za wynagrodzeniem i w zakresie działalności przedsiębiorstwa AlleKurier.pl polegająca w szczególności na organizowaniu procesu przesyłki albo na dokonaniu innych usług związanych z przewozem przesyłki. AlleKurier.pl nie jest Przewoźnikiem i nie świadczy usług przewozu w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984r. prawo przewozowe. Usługi przewozu w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984r. prawo przewozowe świadczą wyłącznie Przewoźnicy wybrani przez Zleceniodawcę.

16. Usługa AlleKurier Eksport – usługa obejmuje odbiór Przesyłki przez wybranego Przewoźnika, dostarczenie Przesyłki do wskazanego przez AlleKurier magazynu, kontrolę zgodności parametrów Przesyłki, w tym zgodność z zadeklarowanymi parametrami Przesyłki oraz, w razie pozytywnej weryfikacji Przesyłki (tj. zgodności Przesyłki z przepisami prawa, Regulaminem oraz Regulaminem wybranego Przewoźnika oraz z zadeklarowanymi parametrami Przesyłki) przekazanie do wybranego międzynarodowego Przewoźnika celem jej transportu do Adresata.

17. Usługa AlleKurier Europa - usługa obejmuje odbiór Przesyłki przez wybranego Przewoźnika, dostarczenie Przesyłki do wskazanego przez AlleKurier magazynu, kontrolę zgodności parametrów Przesyłki, w tym zgodność z zadeklarowanymi parametrami Przesyłki oraz, w razie pozytywnej weryfikacji Przesyłki (tj. zgodności Przesyłki z przepisami prawa, Regulaminem oraz Regulaminem wybranego Przewoźnika oraz z zadeklarowanymi parametrami Przesyłki), przekazanie do wybranego Przewoźnika celem jej transportu do Adresata w obrębie państw wspólnotowych Unii Europejskiej.

18. Usługa AlleKurier Import -  usługa obejmuje odbiór Przesyłki za granicą od wskazanego dostawcy przez wybranego  Przewoźnika i dostarczenie Przesyłki przez wybranego Przewoźnika do wskazanego przez  AlleKurier magazynu lub Adresata na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz przekazanie Przesyłki do wybranego Przewoźnika celem dostarczenia do odbiorcy.

 

Rozdział 2. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

2.1  Regulamin określa warunki realizacji Zleceń Usługi Spedycji przez AlleKurier.pl udzielanych każdorazowo za pośrednictwem Platformy AlleKurier.pl oraz użytkowania Konta Użytkownika.

2.2  Z Platformy AlleKurier.pl mogą korzystać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębne przepisy nadają zdolność prawną, działające poprzez należycie umocowanych reprezentantów.

2.3  Zleceniodawca zobowiązuje się do zapoznania z brzmieniem Regulaminu oraz Regulaminu wybranego Przewoźnika przed skorzystaniem z Usług dostępnych za pośrednictwem Platformy AlleKurier.pl. Regulamin oraz Regulamin wybranego Przewożnika określa zasady udzielania i realizowania Zleceń oraz innych usług wskazanych w Cenniku.

 

Rozdział 3. ZAŁOŻENIE I UTRZYMYWANIE KONTA UŻYTKOWNIKA

3.1    W celu pełnego korzystania z usług Platformy AlleKurier.pl Zleceniodawca powinien utworzyć Konto Użytkownika, bądź zalogować się do Platformy AlleKurier.pl używając loginu i hasła przypisanego do uprzednio utworzonego dla niego Konta Użytkownika. Utworzenie Konta Użytkownika jest warunkiem koniecznym udzielenia Zlecenia.

3.2    W celu założenia Konta Użytkownika Zleceniodawca obowiązany jest posiadać konto e-mail. Konto e-mail służy do procesu rejestracji oraz logowania się Użytkownika. Wszelkie informacje oraz zawiadomienia dotyczące realizacji Zleceń wprowadzonych przez Zleceniodawcę za pośrednictwem Platformy AlleKurier.pl, w tym w szczególności dotyczące rozliczeń będą przesyłane Zleceniodawcy na wskazany przez niego adres e-mail. Wskazany przez Zleceniodawcę adres e-mail jest  adresem do korespondencji, na który AlleKurier.pl będzie kierował całą korespondencję dotyczącą realizowanych Zleceń. Wszelkie oświadczenia woli przekazane w drodze komunikacji elektronicznej w formie wysłanej wiadomości e-mail są uznawane za złożone z chwilą wprowadzenia ich do środka komunikacji elektronicznej w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią oświadczenia adresatowi tej wiadomości.

3.3    Aby założyć Konto Użytkownika należy uruchomić stronę internetową http://allekurier.pl/rejestracja i postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi rejestracji.

3.4    Utworzenie Konta Użytkownika wymaga potwierdzenia przez AlleKurier.pl w drodze wysłanej wiadomości e-mail.

3.5    Złożenie zlecenia za pośrednictwem Platformy AlleKurier.pl, zaakceptowanego i przyjętego do realizacji przez AlleKurier.pl, jest równoznaczne z zawarciem umowy spedycji na zasadach określonych w Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

3.6    Zleceniodawca może mieć więcej niż jedno Konto Użytkownika. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność wobec AlleKurier.pl z tytułu należnego AlleKurier.pl wynagrodzenia oraz innych należności związanych z realizacją zlecenia w ramach wszystkich utworzonych przez Zleceniodawcę kont do wysokości roszczenia AlleKurier.pl. Do jednego adresu e-mail podanego przez Zleceniodawcę może być przypisane maksymalnie jedno Konto Użytkownika.

3.7    Dostęp do Konta Użytkownika Zleceniodawca uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu loginu oraz hasła) na Platformie AlleKurier.pl.

3.8    AlleKurier.pl może żądać, na każdym etapie współpracy,  od Zleceniodawcy odpowiednio:

a.w przypadku Zleceniodawcy udzielającego Zlecenia w celach niezwiązanych z prowadzonym przedsiębiorstwem – podanie nr PESEL Zleceniodawcy / obowiązku potwierdzenia tożsamości posiadacza Konta Użytkownika

b.w przypadku Zleceniodawcy udzielającego Zlecenia w celach związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem – podanie numeru NIP właściwego dla Zleceniodawcy, poświadczającego prowadzoną działalność.

3.9    W razie niewykonania obowiązku, o którym mowa w pkt 3.8 powyżej Regulaminu, AlleKurier.pl może wstrzymać realizację Zlecenia lub procesu utworzenia konta do czasu wykonania tego obowiązku przez Zleceniodawcę.

3.10    AlleKurier.pl może odmówić utworzenia Konta Użytkownika dla osoby, która w sposób rażący lub uporczywy narusza lub naruszała w przeszłości postanowienia Regulaminu, Regulaminu Przewoźnika, bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub w przypadku, gdy weryfikacja danych podawanych w procesie rejestracji wskazuje, że są to informacje nieprawdziwe. W przypadku podania nieprawdziwych danych, AlleKurier zastrzega sobie prawo wypowiedzenia stosunku zlecenia, skutkującego m.in. zamknięciem konta Użytkownika.

3.11    Na podany przez Zleceniodawcę adres e-mail przesyłane będą, w związku z prowadzeniem Konta Użytkownika, wiadomości oraz dokumenty dotyczące realizacji Zlecenia przez AlleKurier.pl oraz wszelkich rozliczeń, w szczególności faktury VAT, faktury proforma, wezwania do zapłaty, dociążenia, noty obciążeniowe, korekty faktur VAT na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

3.12    Zleceniodawca zakładając Konto Użytkownika może nie wyrazić zgody na otrzymywanie wiadomości zawierających ofertę Platformy AlleKurier.pl bądź inne treści reklamowe. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie wiadomości, o których mowa w zdaniu poprzednim przesyłając odpowiednia dyspozycję.

3.13    Złożenie przez Zleceniodawcę Zlecenia jest równoznaczne z udzieleniem AlleKurier.pl,wskazanej przez Allekurier.pl agencji celnej oraz wybranemu Przewoźnikowi upoważnienia do reprezentowania Zleceniodawcy przed organami administracji skarbowej lub innymi w sprawach wynikających z wykonania Zlecenia.  Stosowne upoważnienie powinno być  przesłane niezwłocznie, przed realizacją Zlecenia,  na adres AlleKurier.pl lub wybranego Przewoznika. W razie zaniechania wykonania przez Zleceniodawcę czynności, o której mowa w zdaniu poprzednim odpowiednio AlleKurier.pl lub Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie Zlecenia w powyższym zakresie.

3.14    Zleceniodawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres e-mail: rezygnacja@allekurier.p lub na piśmie na adres: Allekurier Sp. z o.o. ul. Balicka 12A lok. B4, 30-149 Kraków (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed upływem terminu – z zastrzeżeniem zdania następnego). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Zleceniodawcy i jest bezskuteczne, jeżeli przed otrzymaniem oświadczenia o odstąpieniu rozpoczęto realizację Zlecenia. Zleceniodawca może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy (formularz odstąpienia) https://allekurier.pl/pliki-do-pobrania.

3.15    W przypadku odstąpienia od umowy AlleKurier.pl zwróci Zleceniodawcy wszystkie otrzymane od Zleceniodawcy płatności. Zwroty będą dokonywane na rachunek bankowy banku mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w walucie polski nowy złoty. Dokonywanie zwrotów w innej walucie niż w polski nowy złoty jest możliwe za odpowiednią opłatą zgodną z Cennikiem AlleKurier.pl. AlleKurier.pl nie odpowiada za straty poniesione w związku z operacją przewalutowania dokonaną przez bank w odniesieniu do zwracanej płatności.

3.16    W przypadku Zleceniodawcy zwrot zasadnie dokonanych przez Zleceniodawcę płatności zostanie dokonany na rachunek bankowy banku mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w walucie polski nowy złoty. Dokonywanie zwrotów w innej walucie niż polski nowy złoty jest możliwe za odpowiednią opłatą zgodną z Cennikiem AlleKurier.pl. AlleKurier.pl nie odpowiada za straty poniesione w związku z operacją przewalutowania dokonaną przez bank w odniesieniu do zwracanej płatności.

3.17    W przypadku odstąpienia od umowy zwrot wszystkich otrzymanych od Zleceniodawcy płatności nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym AlleKurier.pl został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

3.18    Zleceniodawca zobowiązany jest aktualizować na bieżąco swoje dane podane w celu utworzenia Konta Użytkownika. Zmiana danych nie może polegać na zmianie osoby, dla której zostało utworzone Konto Użytkownika lub zmianie NIP dla Zleceniodawcy prowadzącego działalność gospodarczą. AlleKurier.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkodę Zleceniodawcy powstałą w wyniku posłużenia się przez AlleKurier.pl nieprawidłowymi danymi zamieszczonymi przez Zleceniodawcę na Platformie AlleKurier.pl. Aktualizacja danych podanych przez Zleceniodawcę odbywa się w formie korekty danych bezpośrednio w Panelu Użytkownika.

3.19    Wykluczona jest cesja praw do Konta Użytkownika dokonana przez Zleceniodawcę na osobę trzecią, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

 

Rozdział 4. WYKONANIE ZLECENIA

4.1    Po zalogowaniu się do Konta Użytkownika Zleceniodawca może złożyć Zlecenie. Każde Zlecenie wykonania Usługi Spedycji stanowi odrębny stosunek prawny, nie łączy się z innymi Zleceniami i trwa od momentu jego udzielenia do momentu wykonania Zlecenia lub innego zdarzenia powodującego zakończenie stosunku Zlecenia.

4.2    Zlecenia będą realizowane zgodnie z terminami instrukcyjnymi. Terminy instrukcyjne realizacji Zlecenia podane na Platformie AlleKurier.pl są terminami orientacyjnymi, nie są gwarantowane przez AlleKurier.pl i mogą ulec zmianie, w szczególności w zależności od indywidualnych parametrów przesyłki, obszaru odbioru i dostawy Przesyłki, wybranych przez Zleceniodawcę opcji dodatkowych. Terminy instrukcyjne realizacji Zlecenia są dostępne za pośrednictwem Platformy AlleKurier.pl.

4.3    Zleceniodawca ma możliwość składania Zleceń 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. Realizacja Zleceń odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku i w godzinach pracy wynikających z Regulaminu wybranego przez Zleceniodawcę Przewoźnika lub Przewoźników (np. w przypadku transportu łączonego wykonywanego przez więcej niż jednego wybranego Przewoźnika).

4.4    Zlecenie realizowane przez wybranego Przewoźnika odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie oraz w Regulaminie wybranego Przewoźnika. Zleceniodawca w celu realizacji Zlecenia obowiązany jest postępować zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie wybranego Przewoźnika.

4.5    Zleceniodawca akceptując Regulamin przyjmuje do wiadomości, że AlleKurier.pl nie jest tożsamy z wybranym przez Zleceniodawcę do realizacji danego Zlecenia Przewoźnikiem i nie ma wpływu na treść Regulaminu wybranego Przewoźnika, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za zapisy Regulaminu wybranego Przewoźnika.

4.6    Zlecenie zostaje przyjęte do realizacji najwcześniej w momencie zaksięgowania wpłaty dokonanej przez Zleceniodawcę na jego indywidualnym rachunku bankowym utworzonym przez AlleKurier.pl w celu realizacji Zleceń oraz po przyjęciu Zlecenia do realizacji przez Przewoźnika. Zlecenia są realizowane na podstawie Cennika i/lub cennika wybranego Przewoźnika obowiązującego w chwili wprowadzenia Zlecenia za pośrednictwem Platformy AlleKurier.pl i zaakceptowania Zlecenia przez AlleKurier.pl.

4.7    Zleceniodawca odpowiada za prawidłowość przekazanych AlleKurier.pl lub Przewoźnikowi danych. W razie przekazania nieprawidłowych danych, w szczególności zaniżenia parametrów Przesyłki, Zlecenie może zostać zrealizowane, a AlleKurier.pl obciąży Zleceniodawcę opłatą dodatkową. Opłata dodatkowa wynika z Cennika AlleKuriera lub cennika wybranego Przewoźnika bez upustów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości parametrów lub zawartości Przesyłki uniemożliwiającej dalszą realizację usługi, Przesyłka może zostać zatrzymana w sortowni danego Przewoźnika. Kosztem odesłania Przesyłki w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie w całości obciążony Zleceniodawca lub  będzie on zobowiązany do osobistego odbioru Przesyłki ze wskazanej sortowni. W przypadku nieodebrania przez Zleceniodawcę Przesyłki we wskazanym przez AlleKuriera terminie, Zleceniodawca ponosi koszty jej magazynowania. Niezależnie od zapisu zdania poprzedniego Zleceniodawca ponosi wszelkie opłaty dodatkowe wynikające z zaistniałej sytuacji, zgodnie z Cennikiem AlleKuriera lub cennikiem wybranego Przewoźnika. W przypadku Zleceniodawcy będącego osobą fizyczną składającą Zlecenie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową wymierzenie opłaty dodatkowej wymaga uprzedniej zgody Zleceniodawcy, z wyłączeniem przypadków, gdy uprzednia akceptacja opłat dodatkowych jest wyłączona z uwagi na powierzenie realizacji Zlecenia Przewoźnikowi wybranemu przez Zleceniodawcę, którego regulamin nie przewiduje możliwości uprzedniej akceptacji opłat dodatkowych z uwagi na podjęcie realizacji Zlecenia (zlecenie „w toku”).

4.8    O przyjęciu Zlecenia do wykonania Zleceniodawca zostanie powiadomiony wiadomością wysłaną na wskazany adres poczty elektronicznej Zleceniodawcy. AlleKurier.pl realizuje Zlecenie jedynie w oparciu o przesłany na Konto Użytkownika lub Nadawcy, wydrukowany bez zmian oraz przytwierdzony do przesyłki systemowy list przewozowy dostarczony przez AlleKurier.pl, zgodny z wygenerowanym Zleceniem. W przypadku dołączenia do Przesyłki listu przewozowego o treści innej niż ten, o którym mowa w zdaniu poprzednim AlleKurier.pl może odmówić wykonania Zlecenia, a w razie podjęcia się jej realizacji nie ponosi odpowiedzialności za szkody mogące być następstwem dołączenia nieprawidłowo wypełnionego listu przewozowego. Realizacja Zlecenia w oparciu o dołączony przez Zleceniodawcę list przewozowy niezgodny z zapisami niniejszego pkt 4.8 zostanie rozliczona w oparciu o cennik podstawowy Przewoźnika bez upustów wybranego przez Zleceniodawcę dostępny bezpośrednio na stronie Przewoźnika.

4.9    AlleKurier.pl może zażądać od Zleceniodawcy karty charakterystyki rzeczy przekazanej do spedycji, jeżeli ze względu na szczególne właściwości rzeczy jest to celowe do prawidłowej realizacji Zlecenia. W przypadku niedostarczenia karty charakterystyk rzeczy przekazanej do spedycji, o której mowa w zdaniu poprzednim, AlleKurier.pl może odmówić wykonania Zlecenia lub je wstrzymać.

4.10    Weryfikacja wskazanych przez Zleceniodawcę parametrów Przesyłki następuje na dowolnym etapie realizacji Zlecenia - zarówno w sortowni danego Przewoźnika, jak również w magazynach osób trzecich uczestniczących w realizacji Usługi. W szczególności przyjęcie Przesyłki przez Przewoźnika wybranego przez Zleceniodawcę nie oznacza akceptacji Zlecenia na warunkach wskazanych przez Zleceniodawcę.  Przyjęcie Przesyłki przez Przewoźnika odbierającego Przesyłkę nie jest równoznaczna z weryfikacją i potwierdzeniem deklaracji podanych parametrów przesyłki, a co za tym idzie przyjęciem Przesyłki do przewozu na warunkach wskazanych przez Zleceniodawcę. W przypadku, gdy parametry Przesyłki odbiegają od tych wskazanych przez Zleceniodawcę w Zleceniu, AlleKurier.pl lub wskazany przez Zleceniodawcę Przewoźnik może kontynuować realizację Zlecenia z uwzględnieniem rzeczywistych parametrów Przesyłki, a Zleceniodawca obowiązany jest pokryć należne opłaty dodatkowe. W przypadku Zleceniodawcy będącego osobą fizyczną składającą Zlecenie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową wymierzenie opłaty dodatkowej wymaga uprzedniej zgody Zleceniodawcy, z wyłączeniem przypadków, gdy uprzednia akceptacja opłat dodatkowych jest wyłączona z uwagi na powierzenie realizacji Zlecenia Przewoźnikowi wybranemu przez Zleceniodawcę, którego regulamin nie przewiduje możliwości uprzedniej akceptacji opłat dodatkowych z uwagi na podjęcie realizacji Zlecenia (zlecenie „w toku”). W przypadku braku cennika na stronie AlleKurier.pl odnoszącego się do parametrów Przesyłki obowiązuje cennik podstawowy Przewoźnika.

4.11    Zleceniodawca może wskazać osobę trzecią, od której zostanie odebrana Przesyłka. Zleceniodawca ponosi wówczas odpowiedzialność za działania lub zaniechania wskazanej osoby trzeciej jak za własne działania lub zaniechania, w szczególności sposób pakowania, rodzaj towaru, deklarowaną wagę, wymiary, obecność przy nadaniu lub odbiorze oraz za zapłatę, należności i opłat przez Odbiorcę. Zleceniodawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapłatę opłat dodatkowych określonych w cenniku wybranego przez Zleceniodawcę Przewoźnika z tytułu zwrotu Przesyłki do nadawcy lub przekierowania do wskazanej przez Zleceniodawcę lub Odbiorcę osoby trzeciej oraz związanych z dokonaną przez Przewoźnika weryfikacją przesyłki.

4.12    Termin realizacji Zlecenia nie obejmuje czasu odprawy celnej, na który AlleKurier.pl nie ma wpływu.

4.13    Zleceniodawca obowiązany jest:

a.zapakować Przesyłkę zgodnie z treścią Regulaminu oraz wybranego przez Zleceniodawcę Regulaminu Przewoźnika, wydrukować otrzymany list przewozowy bez zmian i w takiej formie nakleić list przewozowy na Przesyłkę,

b.być w gotowości do wydania Przesyłki w uzgodnionym miejscu i czasie nadania Przesyłki oraz wydać przesyłkę wybranemu Przewoźnikowi lub dostarczyć Przesyłkę do wskazanego na stronie internetowej najbliższego miejsca odbioru wybranego Przewoźnika,

c. powiadomić Odbiorcę o planowanej dostawie Przesyłki lub Przesyłki „za pobraniem” oraz poinformować Odbiorcę, że w godzinach planowanej dostawy Przesyłki lub Przesyłki „za pobraniem” Odbiorca obowiązany jest przebywać w miejscu wskazanym jako adres dostawy oraz posiadać odpowiednie środki pieniężne w przypadku realizowania dostawy Przesyłki „za pobraniem”,

d.powiadomić odpowiednio Nadawcę oraz Odbiorcę, że osoby te są obowiązane do osobistego przekazania, odbioru Przesyłki (w wyjątkowych sytuacjach przesyłkę może odebrać domownik, którego Przewoźnik zastanie pod adresem do doręczenia wskazanym przez Zleceniodawcę),

e.poinformować Odbiorcę o obowiązku zbadania stanu przesyłki, zgłoszenia Przewoźnikowi zastrzeżeń co do stanu przesyłki oraz sporządzenia na żądanie Odbiorcy protokołu szkody w obecności Przewoźnika niezwłocznie po stwierdzeniu nieprawidłowości w stanie przesyłki,

f.pokryć w pełnej wysokości szkodę, jaką AlleKurier.pl lub wybrany przez Zleceniodawcę Przewoźnik ponieśli w związku z podaniem przez Zleceniodawcę nieprawidłowych danych Zlecenia (w szczególności niezgodne z rzeczywistymi wymiary Przesyłki, jej waga, właściwości Przesyłki), nieobecności Zleceniodawcy, wskazanej przez Zleceniodawcę osoby trzeciej lub Odbiorcy w miejscu i czasie odpowiednio nadania lub odebrania Przesyłki, odmowy Odbiorcy przyjęcia przesyłki obciążenia AlleKurier.pl należnościami celnymi należnymi od Zleceniodawcy, innych danin oraz innych opłat naliczanych zgodnie z właściwymi przepisami prawa. W przypadku Zleceniodawcy będącego osobą fizyczną składającą Zlecenie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową wymierzenie opłaty dodatkowej wymaga uprzedniej zgody Zleceniodawcy, z wyłączeniem przypadków, gdy uprzednia akceptacja opłat dodatkowych jest wyłączona z uwagi na powierzenie realizacji Zlecenia Przewoźnikowi wybranemu przez Zleceniodawcę, którego regulamin nie przewiduje możliwości uprzedniej akceptacji opłat dodatkowych z uwagi na podjęcie realizacji Zlecenia (zlecenie „w toku”),

g.przedłożyć na każde żądanie AlleKurier.pl wszelkie dokumenty niezbędne do realizacji Zlecenia, w tym – jeżeli zaistnieje taka potrzeba – w oryginałach lub poświadczonych za zgodność przez notariusza kopiach (dotyczy to w szczególności dokumentów wymaganych przez właściwy urząd celny w ramach procedury celnej),

h.zapoznać uczestników Zlecenia, w tym Odbiorcę, z przepisami prawa kraju nadania oraz kraju odbioru Przesyłki, zwłaszcza w zakresie dozwolonej zawartości Przesyłki, należności celnych, danin publicznych oraz innych opłat naliczanych zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz stosować się do tych przepisów, w szczególności w zakresie obowiązku Odbiorcy do uiszczenia na żądanie AlleKurier.pl lub wybranego Przewoźnika należności lub opłaty; Zleceniodawca może zwrócić się o udzielenie mu stosownej informacji do Przewoźnika lub bezpośrednio do AlleKurier.pl

4.14    AlleKurier.pl w razie złożenia przez Zleceniodawcę zlecenia jest upoważniony do weryfikacji prawdziwości danych, w tym danych dotyczących zawartości Przesyłki oraz zgodności zawartości Przesyłki z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem oraz Regulaminem wybranego Przewoźnika. W razie naruszenia przez Zleceniodawcę, Nadawcę lub Odbiorcę bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub zapisów Regulaminu i obowiązującego Regulaminu wybranego Przewoźnika lub przewozu przedmiotów zabronionych, wykluczonych przez AlleKurier.pl lub wybranego Przewoźnika, które to naruszenie uniemożliwia lub znacznie utrudnia realizację Zlecenia AlleKurier.pl może odstąpić od realizacji Zlecenia oraz obciążyć Zleceniodawcę opłatami dodatkowymi zgodnie z Cennikiem opublikowanym na stronie internetowej AlleKurier.pl lub cennikiem wybranego Przewoźnika bez upustów.

4.15    W razie potwierdzenia przyjęcia Usługi do realizacji Zleceniodawca lub Nadawca (jeżeli Zleceniodawca nie jest osobą nadającą Przesyłkę) obowiązany jest wydrukować otrzymane dokumenty przewozowe (list, etykieta, protokół odbioru) dostępne za pośrednictwem Platformy AlleKurier.pl, podpisać je oraz posługiwać się tak wydrukowanymi dokumentami w trakcie realizacji Zlecenia.

4.16    Przesyłka musi być zapakowana i zabezpieczona w taki sposób, aby uniemożliwić uszkodzenie jej zawartości, jak i zawartości innych Przesyłek przewożonych przez Przewoźnika. Przyjęcie Przesyłki przez wybranego Przewoźnika nie oznacza automatycznej akceptacji stanu Przesyłki - Nadawca ponosi wraz ze Zleceniodawcą solidarną odpowiedzialność za właściwe opakowanie Przesyłki, jak również za następstwa niewłaściwego opakowania Przesyłki. Szczegóły zasad pakowania przedstawione są w trakcie składania Zlecenia, a także znajdują się w Załączniku nr 1* Regulaminu.

4.17    W dostępności Platformy AlleKurier.pl mogą występować tzw. przerwy techniczne służące do konserwacji Platformy AlleKurier.pl. Okresy występowania przerw technicznych, długość ich trwania oraz zakres funkcjonalności Platformy AlleKurier.pl ograniczony przerwą techniczną są każdorazowo uzależnione od zakresu prac konserwacyjnych.

Rozdział 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5.1    AlleKurier.pl jest odpowiedzialny za Przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonaniu Zlecenia, chyba że nie ponosi winy w wyborze.

5.2    AlleKurier.pl nie ponosi odpowiedzialności za legalność działalności Przewoźnika, w tym posiadanie przez niego wymaganych zezwoleń, dokonania stosownych zgłoszeń bądź spełnienia innych warunków formalnych prowadzenia działalności.

5.3    AlleKurier.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz zaniechania Zleceniodawcy w związku ze złożeniem Zlecenia. W szczególności AlleKurier.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

a.podanie przez Zleceniodawcę nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych, w tym danych związanych z nadaniem przesyłki,

b.nieprzekazanie przesyłki,

c.naruszenie przez Zleceniodawcę zapisów Regulaminu Przewoźnika,

d.naruszenie przez Zleceniodawcę zapisów Regulaminu

e.nadanie przez Zleceniodawcę przedmiotów zabronionych przez wybranego Przewoźnika.

5.4    Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za działania Nadawcy i Odbiorcy, w szczególności za to, czy Odbiorca Przesyłkę przyjmie oraz czy uiści kwotę „za pobraniem”, przekierowanie przesyłki przez Odbiorcę na inny adres. W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim przyjmuje się, że zmiany wynikające z zachowania Odbiorcy stanowią element stosunku Zlecenia nawiązanego pomiędzy Zleceniodawcą, a AlleKurier.pl, gdzie Zleceniodawca obowiązany jest uiścić dodatkowe opłaty wynikające z działań Odbiorcy, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego pkt 5.4. W przypadku Zleceniodawcy będącego osobą fizyczną składającą Zlecenie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową wymierzenie opłaty dodatkowej wymaga uprzedniej zgody Zleceniodawcy, z wyłączeniem przypadków, gdy uprzednia akceptacja opłat dodatkowych jest wyłączona z uwagi na powierzenie realizacji Zlecenia Przewoźnikowi wybranemu przez Zleceniodawcę, którego regulamin nie przewiduje możliwości uprzedniej akceptacji opłat dodatkowych z uwagi na podjęcie realizacji Zlecenia (zlecenie „w toku”).

5.5    AlleKurier.pl oraz Przewoźnik realizujący Zlecenie są uprawnieni, w razie wskazania przez Zleceniodawcę nieprawidłowego adresu do doręczenia, do ustalenia prawidłowego adresu do doręczeń, dokonania doręczenia na prawidłowy adres do doręczeń Odbiorcy oraz obciążenia Zleceniodawcy kosztami wynikłymi z tych dodatkowych czynności zgodnie z Cennikiem opublikowanym na stronie internetowej AlleKurier.pl  https://allekurier.pl/cennik lub cennikiem wybranego Przewoznika bez upustów, obowiązującymi na dzień udzielenia zaakceptowanego przez Allekurier.pl Zlecenia. W przypadku Zleceniodawcy będącego osobą fizyczną składającą Zlecenie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową wymierzenie opłaty dodatkowej wymaga uprzedniej zgody Zleceniodawcy, z wyłączeniem przypadków, gdy uprzednia akceptacja opłat dodatkowych jest wyłączona z uwagi na powierzenie realizacji Zlecenia Przewoźnikowi wybranemu przez Zleceniodawcę, którego regulamin nie przewiduje możliwości uprzedniej akceptacji opłat dodatkowych z uwagi na podjęcie realizacji Zlecenia (zlecenie „w toku”).

5.6    AlleKurier.pl ponosi odpowiedzialność za realizację Zlecenia jedynie w ramach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i Regulaminu.

5.7    W przypadku realizacji Zlecenia wyłączona jest odpowiedzialność AlleKurier.pl za utracone korzyści.

 

Rozdział 6. PŁATNOŚCI I ROZLICZENIA

6.1    Prowadzenie Konta Użytkownika za pośrednictwem Platformy AlleKurier.pl służy składaniu przez Zleceń i nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dla Zleceniodawcy.

6.2    Zleceniodawca zobowiązany jest rozliczyć się z AlleKurier.pl z tytułu wykonania Zlecenia zgodnie z Cennikiem AlleKurier.pl dostępnym na Platformie AlleKurier.pl. W przypadku realizacji Zlecenia w zakresie nie ujętym w Cenniku AlleKurier.pl, o którym mowa w zdaniu poprzednim niniejszego pkt 6.2, obowiązują ceny wynikające z cennika obowiązującego u wybranego przez Zleceniodawcę Przewoźnika bez upustów.

6.3    Płatności są dokonywane w polskich nowych złotych. W przypadku dokonania zapłaty przez Zleceniodawcę w walucie innej niż polski nowy złoty Zleceniodawca ponosi ryzyko związane z kursem waluty obowiązującym we właściwym banku.

6.4    AlleKurier.pl wystawi fakturę VAT z tytułu realizacji Usługi w miesięcznym cyklu rozliczeniowym opiewającą na wszystkie Zlecenia złożone przez Zleceniodawcę w danym cyklu rozliczeniowym. Faktura VAT zostanie wystawiona zgodnie z danymi przekazanymi przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca ma możliwość przy złożeniu Zlecenia zażądać od AlleKurier.pl wystawienia faktury VAT opiewającej tylko na jedno Zlecenie.

6.5    Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie i przesłanie faktury VAT oraz innych dokumentów rozliczeniowych przez AlleKurier.pl bez podpisu Zleceniodawcy w formie elektronicznej na adres e-mail Zleceniodawcy w rozumieniu właściwych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2014 roku (Dz.U.Nr 54, poz. 535, z pózn.zm.).

6.6  Zapłata za Usługi następuje w formie przedpłat dokonywanych przez Zleceniodawcę lub upoważnioną przez niego osobę trzecią lub w formie szybkich przelewów bankowych na indywidualny przypisany Zleceniodawcy rachunek bankowy lub za pośrednictwem agenta rozliczeniowego Dotpay najpóźniej siódmego dnia po dniu złożenia zamówienia. Decyduje data zaksięgowania wpłaty przez AlleKurier.pl na indywidualnym koncie Zleceniodawcy. Przedpłaty, o których mowa w zdaniu 1 niniejszego pkt 6.6 nie obejmują należności celnych, danin publicznych oraz innych opłat przewidzianych przez właściwe przepisy prawa, które to należności i opłaty Zleceniodawca obowiązany jest uiścić bezpośrednio lub za pośrednictwem AlleKurier.pl na rachunek właściwego urzędu. Zapłata za pośrednictwem AlleKurier.pl, o której mowa w zdaniu poprzednim, może spowodować naliczenie dodatkowych opłat wskazanych w Cenniku AlleKurier.pl. Zapis zdania poprzedniego dotyczy w szczególności należności i opłat naliczonych w wyniku realizacji Zlecenia obejmującego transport przesyłki z/do terytorium Unii Europejskiej z/do kraju trzeciego oraz pomiędzy krajami trzecimi. Wybór sposobu płatności za pośrednictwem Dotpay powoduje brak możliwości zwrotu pobranej kwoty prowizji przez Dotpay w przypadku skorzystania przez Zleceniodawcę z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy.

6.7    Zleceniodawca odpowiedzialny jest solidarnie z Odbiorcą za uregulowanie należności celnych, danin publicznych oraz innych opłat przewidzianych przez właściwe przepisy prawa powstałych w związku z realizacją Zlecenia.

6.8    W przypadku, gdy realizacja Zlecenia z przyczyn nie dotyczących AlleKurier.pl lub Przewoźnika wymaga dokonania dopłaty Zleceniodawca zostanie obciążony dodatkową opłatą. W przypadku Zleceniodawcy będącego osobą fizyczną składającą Zlecenie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową wymierzenie opłaty dodatkowej wymaga uprzedniej zgody Zleceniodawcy, z wyłączeniem przypadków, gdy uprzednia akceptacja opłat dodatkowych jest wyłączona z uwagi na powierzenie realizacji Zlecenia Przewoźnikowi wybranemu przez Zleceniodawcę, którego regulamin nie przewiduje możliwości uprzedniej akceptacji opłat dodatkowych z uwagi na podjęcie realizacji Zlecenia (zlecenie „w toku”). Przewoźnik może wstrzymać się z wykonaniem Usługi do czasu uiszczenia przez Zleceniodawcę dodatkowej opłaty. AlleKurier.pl oraz Przewoźnikowi przysługuje prawo zastawu na Przesyłce do czasu uregulowania przez Zleceniodawcę wszystkich należnych opłat, zgodnie z art. 802 § 1 kodeksu cywilnego.

6.9 W przypadku powstania na Koncie Zleceniodawcy ujemnego salda, Zleceniodawca ma obowiązek uregulować brakującą należność. AlleKurier zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania konta Zleceniodawcy i możliwości realizacji Zleceń do czasu spłaty przez Zleceniodawcę zaległych należności.

6.10    W przypadku złożenia przez Zleceniodawcę Zlecenia obejmującego tzw. przesyłkę paletową lub drobnicową niebędącą paczką kurierską Zlecenie obejmuje:

a. przyjęcie przesyłki od Zleceniodawcy bezpośrednio przy pojeździe transportowym, przewóz oraz wydanie przesyłki Odbiorcy bezpośrednio przy pojeździe transportowym.

b. Obowiązkiem nadawcy jest umieszczenie i zapakowanie przesyłki na palecie (Przewoźnik nie dostarcza palety).

6.11    W przypadku przesyłek za pobraniem Zleceniodawca upoważnia AlleKurier.pl oraz odpowiedniego Przewoźnika do odbioru w jego imieniu kwoty pobrania i przekazania jej na rzecz Zleceniodawcy.

6.12    Przekazanie kwot należnych Zleceniodawcy przez AlleKurier.pl odbywa się wyłącznie na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniodawcę za pośrednictwem Konta Użytkownika. Akceptowalne są zwroty wyłącznie na rachunek w banku mającym swą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w walucie polski nowy złoty.

6.13    Zwrot nadpłaty na Koncie Użytkownika, wynikający z korekty faktury VAT, następuje niezwłocznie w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego od daty otrzymania przez AlleKurier.pl skanu podpisanej przez Zleceniodawcę korekty faktury VAT opiewającej na kwotę nadpłaty. Akceptowalne są zwroty wyłącznie na rachunek w banku mającym swą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w walucie polski nowy złoty.

6.14    Kwoty, o których mowa w pkt 6.10 powyżej są przekazywane na rzecz Zleceniodawcy w zależności od wybranej usługi dodatkowej:

a.w przypadku pobrania standard w terminie do 1 dnia roboczego liczonego od dnia zaksięgowania wpłaty zawierającego kwotę pobrania przez AlleKurier.pl od Przewoźnika,

b.w przypadku pobrania express w terminie do trzech dni roboczych liczonych od dnia doręczenia przesyłki do Odbiorcy (wypłata pobrania jest warunkowa; w przypadku nie odnotowania przez AlleKurier.pl wpłaty od Przewoźnika zawierającego kwotę pobrania w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania pobrania na rachunek Zleceniodawcy ten ostatni jest obowiązany zwrócić kwotę pobrania na rachunek AlleKurier.pl, w przeciwnym razie AlleKurier.pl nabywa wobec Zleceniodawcy roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia),

c.w przypadku pobrania natychmiastowego w terminie do jednego dnia roboczego liczonego od dnia doręczenia przesyłki do Odbiorcy (wypłata pobrania jest warunkowa; w przypadku nie odnotowania przez AlleKurier.pl wpłaty  od Przewoźnika zawierającego kwotę pobrania w terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania pobrania na rachunek Zleceniodawcy ten ostatni jest obowiązany zwrócić kwotę pobrania na rachunek AlleKurier.pl, w przeciwnym razie AlleKurier.pl nabywa wobec Zleceniodawcy roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia).

6.15    W przypadku braku możliwości wykonania usługi, o której mowa w pkt 6.13.b. i c. powyżej AlleKurier.pl zwróci Zleceniodawcy zapłaconą opłatę dodatkową za wcześniejszy zwrot pobrania oraz przekaże pobranie zgodnie z pkt 6.13.a. powyżej.

6.16    W uzasadnionym przypadku, przed przekazaniem Zleceniodawcy pobrania AlleKurier.pl może zażądać dodatkowych dokumentów (w formie skanów przesłanych przez Zleceniodawcę jako załączniki do wiadomości e-mail wysłanej z adresu e-mail Zleceniodawcy właściwego do obsługi Platformy AlleKurier.pl) celem weryfikacji prawidłowości wskazanych danych do przelewu bankowego.

W przypadku nie przekazania przez Zleceniodawcę dodatkowych dokumentów weryfikacyjnych, o których mowa w zdaniu poprzednim, AlleKurier.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu kwoty pobrania
i zdeponowania środków finansowych na nieoprocentowanym rachunku depozytowym do czasu przekazania przez Zleceniodawcę wymaganych dokumentów.

6.17   W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że zwrot pobrania za przesyłkę dotyczy transakcji niezgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, AlleKurier.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu kwoty pobrania i zdeponowania środków finansowych na nieoprocentowanym rachunku depozytowym do czasu przekazania przez Zleceniodawcę wymaganych dokumentów.

6.18    W przypadku wycofania przez Zleceniodawcę Zlecenia AlleKurier.pl zwróci Zleceniodawcy kwotę wpłaconą tytułem realizacji Zlecenia pomniejszoną o koszty poniesione przez AlleKurier.pl tytułem przedsięwziętych czynności w celu realizacji Zlecenia do chwili przyjęcia oświadczenia Zleceniodawcy o wycofaniu Zlecenia. Zwrot następuje na rachunek bankowy banku mającego swą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w walucie polski nowy złoty.

6.19    Za dzień przekazania pobrania uważa się dzień wprowadzenia przelewu do systemu bankowego obsługującego AlleKurier.pl.

6.20    AlleKurier.pl może potrącić wierzytelności przysługujące mu wobec Zleceniodawcy ze środków zgromadzonych na Koncie lub Kontach Użytkownika Zleceniodawcy, w szczególności z kwoty „za pobraniem” należnej Zleceniodawcy.

6.21    Obsługę płatności internetowych udostępnianych w ramach Platformy kurierskiej AlleKurier.pl prowadzi, jako agent rozliczeniowy, spółka Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000296790, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca NIP: 6342661860. Niezależnie od zdania poprzedniego Zleceniodawca może dokonać zapłaty poprzez przelew na indywidualne konto przypisane Zleceniodawcy. W przypadku wyboru przez Zleceniodawcę agenta rozliczeniowego Dotpay S.A. jako podmiotu prowadzącego obsługę płatności internetowych zwrot środków w przypadku odstąpienia przez Zleceniodawcę od umowy może nastąpić jedynie na rachunek bankowy banku mającego swą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazany przez Zleceniodawcę w walucie polski nowy złoty.

6.22    Płatności za pośrednictwem systemu płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, za pomocą którego następuje realizacja płatności i zgodnie z instrukcjami agenta rozliczeniowego.

6.23    W przypadku zaległości w zapłacie należności przez Zleceniodawcę na rzecz AlleKurier.pl temu ostatniemu przysługuje prawo zastawu na rzeczach przekazanych przez Zleceniodawcę w ramach Zlecenia do czasu uregulowania przez Zleceniodawcę wszystkich należności wobec AlleKurier.pl, zgodnie z art. 802 § 1 kodeksu cywilnego. Do czasu uregulowania przez Zleceniodawcę należności, o których mowa w zdaniu poprzednim wykonanie usługi względem rzeczy przekazanych w ramach Zlecenia przez Zleceniodawcę, co do których AlleKurier.pl przysługuje prawo zastawu zostaje wstrzymane.

6.24    W przypadku powstania po stronie Zleceniodawcy obowiązku uregulowania należności celnych lub innych danin publicznoprawnych wynikających z udzielonego Zlecenia AlleKurier.pl przysługuje prawo zastawu na rzeczach przekazanych przez Zleceniodawcę w ramach Zlecenia do czasu uregulowania przez Zleceniodawcę tych należności, zgodnie z art. 802 § 1 kodeksu cywilnego. Do czasu uregulowania przez Zleceniodawcę należności, o których mowa w zdaniu poprzednim wykonanie Zlecenia względem rzeczy przekazanych w ramach Zlecenia przez Zleceniodawcę, co do których AlleKurier.pl przysługuje prawo zastawu zostaje wstrzymane.

6.25    Wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania obsługi płatności realizowanej za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Dotpay powinny być kierowane bezpośrednio do Dotpay S.A. na adres poczty elektronicznej (e-mail), zgodnie z regulaminem Dotpay S.A. dotyczącym świadczenia usług w zakresie płatności elektronicznych.

6.26 W przypadku powstania na Koncie Użytkownika ujemnego salda Zleceniodawca obowiązany jest niezwłocznie dokonać wpłaty w wysokości stanowiącej równowartość jego zadłużenia względem AlleKurier.pl, nie później jednak niż w terminie 7 od dnia powstania zadłużenia. W przypadku, gdy Zleceniodawca nie ureguluje zaległości w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, AlleKurier.pl może wystosować pisemne wezwanie do zapłaty, a zasadnymi kosztami takiego wezwania obciążyć Zleceniodawcę. Koszty czynności windykacyjnych zostały zdefiniowane w Cenniku.

 

Rozdział 7. PRZESYŁKI WYŁĄCZONE

7.1    Zleceniodawca dokonując wyboru Przewoźnika, za pośrednictwem którego ma zostać wykonane Zlecenie jest obowiązany zapoznać się z obowiązującą u tego Przewoźnika listą przedmiotów wyłączonych nie mogących stanowić zawartości Przesyłki. Listę takich przedmiotów zawiera każdorazowo odpowiedni Regulamin Przewoźnika wybranego przez Zleceniodawcę, udostępniony w Załączniku nr 2* Niniejszego Regulaminu oraz listą przedmiotów wyłączonych nie mogących stanowić zawartości przesyłki obowiązującej na Platformie AlleKurier.pl: https://allekurier.pl/towary-przedmioty-zakazane-wylaczone-z-przewozu

W przypadku jakiejkolwiek zmiany dotyczącej przedmiotów wyłączonych opisanych w Załączniku nr 2*, dokonanej przez wybranego Przewoźnika, nie powoduje ono zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

7.2    Przesyłki zawierające przedmioty zdefiniowane na listach, o których mowa w pkt 7.1 powyżej nie zostaną przyjęte do realizacji w ramach udzielonego Zlecenia, a Zleceniodawca z tytułu udzielonego Zlecenia obejmującego przedmioty wyłączone nie mogące stanowić zawartości Przesyłki zostanie obciążony opłatą określoną w Cenniku Allekurier.pl lub w cenniku wybranego Przewoznika bez upustów.  AlleKurier.pl, na każdym etapie transport Przesyłki, w przypadku wykrycia zawartości Przesyłki zawierającej przedmioty wyłączone z przewozu, zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zlecenia, zwrotu Przesyłki do Nadawcy oraz obciążenia Nadawcy i Zleceniodawcy solidarnie dodatkowymi opłatami określonymi w Cenniku AlleKurier.pl lub w cenniku wybranego Przewoźnika bez upustów.

7.3    Niezależnie od zapisów Regulaminu Zleceniodawca, w razie przekazania Przesyłki obejmującej swą zawartością przedmioty wyłączone nie mogące stanowić zawartości Przesyłki, ponosi wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu uregulowaną w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa Unii Europejskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej.

7.4. W przypadku przekazania do przewozu Przesyłki zawierającej przedmiot wyłączony z przewozu, a posiadający inny opis, na podstawie zapisów Regulaminu lub Regulaminu wybranego Przewoźnika Zleceniodawca ponosi wszelkie koszty związane z transportem tej Przesyłki, w tym dodatkowe opłaty wynikające z Cennika lub cennika wybranego Przewoźnika lub opłaty wynikające z Cennika lub Cennika wybranego Przewoźnika bez upustów.

 

Rozdział 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Podrozdział 8A. Reklamacje dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Platformy AlleKurier.pl

8.1    Zleceniodawca może zgłaszać reklamacje dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Platformy AlleKurier.pl drogą elektroniczną poprzez formularz reklamacyjny dostępny bezpośrednio w Panelu Użytkownika, w szczegółach dotyczących danej Przesyłki, lub listownie na adres AlleKurier Sp. z o.o., ul. Balicka 12A/B4, 30-149 Kraków.

8.2     Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, AlleKurier.pl przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Zleceniodawcy o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8.3    AlleKurier.pl rozpoznaje reklamację dotyczącą nieprawidłowego funkcjonowania Platformy AlleKurier.pl standardowo w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Zleceniodawca otrzyma informację o statusie reklamacji pocztą elektroniczną, na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika.

8.4    Reklamacje są rozpoznawane przez AlleKurier.pl w oparciu o właściwe przepisy prawa.

Podrozdział 8B.  Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez wybranego Przewoźnika, składane bezpośrednio do Przewoźnika

8.1.1    Reklamacje dotyczące realizacji Zlecenia w zakresie, w jakim Zlecenie realizuje wybrany przez Zleceniodawcę Przewoźnik, gdzie AlleKurier.pl nie ponosi winy w wyborze zgodnie z treścią art. 799 kodeksu cywilnego, powinny być kierowane bezpośrednio do wybranego przez Zleceniodawcę Przewoźnika (Geis Parcel, InPost Express) poprzez:

- formularz reklamacyjny dostępny bezpośrednio na stronie internetowej wybranego Przewoźnika (w przypadku InPost Express) lub

- przesłanie reklamacji drogą mailową  (w przypadku Geis Parcel).

Dane teleadresowe dostępne są na Platformie AlleKurier.pl. Pojedyncze zgłoszenie reklamacyjne, o którym mowa w zdaniu poprzednim niniejszego pkt 8.1.1 Regulaminu może dotyczyć realizacji Zlecenia w ramach jednego listu przewozowego.

8.1.2   Reklamacja powinna zawierać: datę sporządzenia reklamacji, imię  i nazwisko i  adres zamieszkania (siedzibę) Przewoźnika,  imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację,  tytuł oraz uzasadnienie reklamacji, kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego), wykaz załączonych dokumentów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego, Dz.U. nr 38, poz. 266) oraz podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia.

8.1.3   Przewoźnik ma 30 dni na rozpatrzenie prawidłowo złożonej reklamacji liczone od dnia jej prawidłowego i kompletnego złożenia. W przypadku wniesienia niepełnej reklamacji, niespełniającej warunków, o których mowa w pkt 8.1.2 Przewoźnik wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie  braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

Podrozdział 8C.  Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez wybranego Przewoźnika, składane za pośrednictwem AlleKurier.pl

8.2.1     Reklamacje dotyczące realizacji Zlecenia w zakresie, w jakim Zlecenie realizuje wybrany przez Zleceniodawcę Przewoźnik (UPS, GLS PL, GLS DE, FedEx, DPD, DHL, Geis, Poczta Polska oraz Ruch S.A), gdzie AlleKurier.pl nie ponosi winy w wyborze zgodnie z treścią art. 799 kodeksu cywilnego, powinny być kierowane, za pośrednictwem AlleKurier.pl, do wybranego przez Zleceniodawcę Przewoźnika drogą elektroniczną poprzez formularz reklamacyjny dostępny bezpośrednio w Panelu Użytkownika na stronie internetowej AlleKurier.pl, w szczegółach dotyczących danej Przesyłki lub listownie na adres: AlleKurier Sp. z o.o., ul. Balicka 12A/B4, 30-149 Kraków.

8.2.2    Złożenie reklamacji przez Zleceniodawcę w trybie o którym mowa w pkt 8.2.1 oznacza fakt zarejestrowania zgłoszenia reklamacyjnego w systemie AlleKurier.pl i zobowiązanie do przesłania zgłoszenia reklamacyjnego bezpośrednio do wybranego przez Zleceniodawcę Przewoźnika. Reklamacja  rozpatrywana jest bezpośrednio przez wybranego przez Zleceniodawcę Przewoźnika.

8.2.3  Reklamacja powinna zawierać: datę sporządzenia reklamacji, imię  i nazwisko i  adres zamieszkania (siedzibę) Przewoźnika,  imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację,  tytuł oraz uzasadnienie reklamacji, kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego), wykaz załączonych dokumentów (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego, Dz.U. nr 38, poz. 266) oraz podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.

Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia.

8.2.4.   Przewoźnik ma 30 dni na rozpatrzenie prawidłowo złożonej reklamacji liczone od dnia jej prawidłowego i kompletnego złożenia. W przypadku wniesienia niepełnej reklamacji, niespełniającej warunków, o których mowa w pkt 8.2.3 Przewoźnik wzywa reklamującego, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie  braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

8.2.5   Złożenie reklamacji w trybie określonym w pkt 8.2.1 stanowi wyłącznie powiadomienie wybranego Przewoźnika, o którym mowa w pkt 8.2.1, o zakwestionowaniu jego usługi oraz zgłoszenie przez Zleceniodawcę żądania otwarcia procedury reklamacyjnej.

8.2.6    Klient ma możliwość zwrócić się do AlleKurier.pl o dokonanie cesji praw w ramach Zlecenia wykonanego przez Przewoźnika i na tej podstawie samodzielnie dochodzić praw bezpośrednio od Przewoźnika, co może mieć wpływ na skrócenie okresu oczekiwania na rozpatrzenie reklamacji.

8.2.7    Zleceniodawca chcący wnieść reklamację w związku z realizacją Zlecenia przez wybranego Przewoźnika w zakresie, w jakim Przewoźnik ten ponosi odpowiedzialność obowiązany jest stosować się do bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz zapisów Regulaminu wybranego Przewoźnika, w szczególności w zakresie terminów składania oraz rozpatrywania reklamacji przez wybranego Przewoźnika. Informację, gdzie znaleźć Regulamin wybranego Przewoźnika dostępne są w pkt 10 Rozdziału 1 niniejszego Regulaminu.

8.2.8    Zleceniodawca będący osobą fizyczną składającą Zlecenie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.

8.2.9    Zleceniodawca będący osobą fizyczną składającą Zlecenie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Zleceniodawcą, a AlleKurier.pl.

8.2.10    Zleceniodawca będący osobą fizyczną składającą Zlecenie w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Zleceniodawcą, a AlleKurier.pl, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez  Oddziały Federacji Konsumentów pod  numerami telefonów dostępnymi na stronie internetowej Federacji Konsumentów http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html i pod numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 / 22 290 89 16.

 

Rozdział 9. ROZWIĄZANIE UMOWY

9.1    Zleceniodawca może w każdym czasie zawiesić działanie Konta Użytkownika poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej przez formularz kontaktowy dostępny na Platformie AlleKurier.pl lub pisemnie na adres AlleKurier.pl.

9.2    W przypadku zaległości w płatnościach na rzecz AlleKurier.pl powyżej 30 dni, AlleKurier.pl może zablokować możliwość składania zleceń za pośrednictwem Konta Użytkownika do czasu uregulowania przez Zleceniodawcę wszystkich zaległości.

9.3    W przypadku naruszenia przez Zleceniodawcę zapisów Regulaminu lub Regulaminu właściwego Przewoźnika AlleKurier.pl może zawiesić działanie Konta Użytkownika. Środki zgromadzone na Koncie Użytkownika zostaną, po potrąceniu wierzytelności przysługujących AlleKurier.pl względem Zleceniodawcy przekazane na wskazany przez Zleceniodawcę rachunek bankowy banku mającego swą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w walucie polski nowy złoty lub zostaną zwrócone przekazem pocztowym na koszt Zleceniodawcy. W celu uniknięcia wątpliwości dotyczących tożsamości posiadacza rachunku bankowego w celu złożenia dyspozycji zwrotu pozostałych środków z Konta Użytkownika na rachunek bankowy konieczne jest  przesłanie skanu potwierdzenia z banku, że Zleceniodawca jest dysponentem wskazanego rachunku bankowego.  W uzasadnionym przypadku, AlleKurier.pl może zażądać dodatkowych dokumentów (w formie skanów przesłanych przez Zleceniodawcę jako załączniki do wiadomości e-mail wysłanej z adresu e-mail Zleceniodawcy właściwego do obsługi Platformy AlleKurier.pl) celem weryfikacji prawidłowości wskazanych danych do rachunku bankowego.

9.4   W przypadku nie przekazania przez Zleceniodawcę dodatkowych dokumentów weryfikacyjnych, o których mowa w zdaniu poprzednim, AlleKurier.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu środków zgromadzonych na Koncie Użytkownika i zdeponowania środków finansowych na nieoprocentowanym rachunku depozytowym do czasu przekazania przez Zleceniodawcę wymaganych dokumentów.

9.5   Umowa w zakresie prowadzenia Konta Użytkownika zostaje zawarta na czas nieokreślony. Zlecenia są obsługiwane każdorazowo na podstawie stosunku prawnego spedycji świadczonej przez AlleKurier.pl na rzecz Zleceniodawcy lub osoby trzeciej wskazanej przez Zleceniodawcę, gdzie stosunek prawny Zlecenia trwa od momentu udzielenia zlecenia do momentu wykonania Zlecenia lub zaistnienia zdarzenia powodującego wygaśnięcie stosunku Zlecenia. AlleKurier.pl i Zleceniodawca mogą wypowiedzieć zawartą umowę z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny. Do tego konieczne jest złożenie, za pośrednictwem Platformy kurierskiej AlleKurier.pl (dostępnego formularza w formie elektronicznej) lub pisemnie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

9.6    Zleceniodawca jest związany zobowiązaniem wynikającym z zawartej umowy każdorazowo od momentu złożenia Zlecenia za pośrednictwem Platformy AlleKurier.pl do momentu wykonania Zlecenia.

9.7    Rozwiązanie umowy lub jej wypowiedzenie nie odnosi skutku wobec Zleceń przyjętych do realizacji, które zostaną wykonane zgodnie z treścią Regulaminu oraz Regulaminu wybranego przez Zleceniodawcę Przewoźnika.

9.8   Allekurier jest uprawniony i zobowiązany przetwarzać dane osobowe Zleceniodawcy oraz innych osób uczestniczących w realizacji Zlecenia w zakresie czasowym wskazanym w przepisach prawa, jeżeli jest to prawo lub obowiązek wynikający z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Rozdział 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1    AlleKurier.pl chroni dane Zleceniodawcy zgodnie z polityką prywatności określoną w Regulaminie.

10.2    AlleKurier.pl nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych Zleceniodawcy przez Przewoźników wybranych przez Zleceniodawcę, w zakresie, w jakim dane te są przetwarzane przez tych Przewoźników bez udziału AlleKurier.pl jako administratorów danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych1) oraz w zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa tak stanowią.

10.3    AlleKurier.pl nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia, jeżeli takie zdarzenie jest następstwem działania siły wyższej. Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, które miało wpływ na działania podejmowane przez AlleKurier.pl lub wybranego Przewoźnika związane z realizacją Zlecenia.

10.4    Informacjami handlowymi, znakami towarowymi oraz innymi dobrami o charakterze niematerialnym oraz materialnym, do dysponowania którymi wybrany przez Zleceniodawcę Przewoźnik ma prawo lub wyłączne prawo AlleKurier.pl posługuje się jedynie w celu realizacji Zlecenia oraz w zakresie zgodnym z umową zawartą przez AlleKurier.pl z wybranym przez Zleceniodawcę Przewoźnikiem.

10.5    Regulamin dostępny jest na Platformie AlleKurier.pl. Na żądanie Zleceniodawcy Regulamin przesyłany jest pocztą elektroniczną.

10.6    O zmianie Regulaminu AlleKurier.pl poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na Platformie AlleKurier.pl. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez AlleKurier.pl, nie krótszym jednak niż 7 dni od udostępnienia ich na stronie AlleKurier.pl. Zleceniodawca, który nie akceptuje zmian Regulaminu może wypowiedzieć umowę z AlleKurier.pl na zasadach przewidzianych w punkcie 9.1. Zlecenie złożone przed wejściem w życie zmian zostanie wykonana na dotychczasowych zasadach.

10.7   Cennik udostępniony na stronie internetowej AlleKurier.pl obowiązuje strony stosunku Zlecenia w treści na dzień udzielenia Zlecenia przez Zleceniodawcę, tj. w momencie wprowadzenia Zlecenia przez Zleceniodawcę za pośrednictwem Platformy AlleKurier.pl i zaakceptowania Zlecenia przez AlleKurier.pl.

10.8    O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Zleceniodawcą, a AlleKurier.pl, której przedmiotem jest wykonanie Zlecenia przez AlleKurier.pl lub wskazanego przez Zleceniodawcę Przewoźnika jest prawo polskie.

Rozdział 11. DANE OSOBOWE

11.1    Administratorem danych osobowych Zleceniodawców i Odbiorców będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) uzyskanych za pośrednictwem Platformy AlleKurier.pl jest AlleKurier.pl. Dane osobowe Zleceniodawców i Odbiorców są przetwarzane przez AlleKurier.pl zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu realizacji Zlecenia przez AlleKurier.pl oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa AlleKurier.pl (w tym Platformy AlleKurier.pl). Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

11.2    AlleKurier.pl zapewnia osobom, których dane osobowe dotyczą, realizację uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

11.3    W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, osoba, której dane osobowe dotyczą ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy AlleKurier.pl zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez AlleKurier.pl danych osobowych innemu niż AlleKurier.pl administratorowi danych.

11.4    Dane osobowe Zleceniodawców, Odbiorców, Nadawców mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Zleceniodawców, Odbiorców, Nadawców mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Zleceniodawcę lub AlleKurier.pl, w tym podmiotom realizującym Zlecenie.

11.5    Dane osobowe Zleceniodawców i Odbiorców, korzystających z Platformy AlleKurier.pl są przekazywane Przewoźnikom wskazanym każdorazowo przez Zleceniodawców w procesie realizacji Zlecenia i w celu jego realizacji.

11.6    Przekazanie danych osobowych następuje:

a. na podstawie umów zawartych pomiędzy AlleKurier.pl, a Przewoźnikami,

b. niezwłocznie po wykonaniu przez Zleceniodawcę wszystkich opisanych Regulaminem oraz Regulaminem Przewoźnika działań wymaganych do nadania Przesyłki,

c. w celu obsługi Zlecenia, w tym umożliwienia komunikacji pomiędzy Przewoźnikiem, a Zleceniodawcą i Odbiorcą.

11.7    Dane osobowe Zleceniodawców i Odbiorców są chronione przez AlleKurier.pl przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

 

Archiwalne regulaminy dostępne są pod adresem allekurier.pl/regulaminy.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Wylogowanie po okresie nieaktywności

Podaj swoje dane aby zalogować się ponownie.

   Zapomniałem hasło

Porozmawiaj z nami