Regulamin konkursu Idealna przesyłka

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu fotograficznego „Idealna przesyłka” (zwanego dalej Konkursem).
 2. Organizatorem Konkursu jest Mirosława Maj Poukładany Świat, ul. Prof. Myczkowskiego 45, 30-198 Kraków (zwana dalej Organizatorem).
 3. Przyjmowanie zgłoszeń konkursowych trwa od 11 maja do 17 maja 2012 r.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany, po poinformowaniu uczestników Konkursu w postaci zamieszczenia ogłoszenia odpowiedniej treści na stronie internetowej www.allekurier.pl, terminów, o których mowa w ust. 1.3 powyżej Regulaminu.

Rozdział 2. Uczestnicy Konkursu i jego przebieg

 1. Konkurs skierowany jest do obecnych użytkowników serwisu AlleKurier.pl oraz do pozostałych osób zainteresowanych udziałem w Konkursie.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o których mowa w ust. 2.2 powyżej regulaminu, z wyjątkiem pracowników Organizatora, osób współpracujących z Organizatorem, członków Jury, jak również członków najbliższej rodziny tych osób.
 3. Prawa do uczestnictwa w Konkursie, jak również prawa do żądania wydania nagrody nie można przenosić na osoby trzecie.
 4. Zgłaszane do Konkursu fotografie powinny przedstawiać sposób zapakowania przesyłki w taki sposób, by mogła zostać bezpiecznie przesłana firmą kurierską, tj. nie powodując uszkodzenia zawartości samej przesyłki, zawartości innych przesyłek oraz zapewniająca bezpieczeństwo osób uczestniczących w transporcie przesyłki.
 5. Użytkownicy mogą zgłaszać dowolną ilość zdjęć.
 6. Zgłaszane zdjęcia powinny być przesyłane w formacie JPG o minimalnym rozmiarze 1600 x 1200 pikseli. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do Konkursu zdjęć przesłanych w innym rozmiarze lub formacie niż wskazany w zdaniu poprzednim, jak również zdjęć o rozdzielczości zbyt niskiej do oceny przedstawianego przez zdjęcie sposobu zapakowania.

Rozdział 3. Zgłoszenia udziału w Konkursie

 1. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane od 11 maja do 17 maja 2012 r.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie fotografii mailem na adres konkurs@allekurier.pl w nieprzekraczalnym terminie do 17 maja 2012 r.
 3. Zdjęcia nie spełniające warunków Regulaminu, oraz nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Uczestnik Konkursu poprzez wysłanie maila ze zgłoszeniem do Konkursu oświadcza, iż:
  • przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do dysponowania nadesłanymi fotografiami, a jeżeli nadesłane zdjęcia zawierają wizerunek lub chroniony znak towarowy lub inne dobra chronione prawnie to również zgodę podmiotów uprawnionych do dysponowania przedmiotowymi dobrami na potrzeby Konkursu,
  • przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec Organizatora za wady prawne zgłoszonych fotografii, a w szczególności za to, że osoby trzecie nie będą kierować przeciwko Organizatorowi roszczeń związanych z naruszeniem ich praw autorskich, dóbr osobistych oraz innych dóbr chronionych prawnie;
  • wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu;
 5. Uczestnik Konkursu, z chwilą wydania nagrody zobowiązuje się przenieść na Organizatora Konkursu, bez dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do utworu stanowiącego nagrodzone zdjęcia w zakresie następujących pól eksploatacji:
  • utrwalanie i zwielokrotnianie utworu jakąkolwiek techniką, w szczególności techniką drukarską i cyfrową, w dowolnej liczbie egzemplarzy,
  • rozpowszechnianie utworu i jego egzemplarzy poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem utworu lub jego egzemplarzy,
  • rozpowszechnianie utworu i jego egzemplarzy poprzez publiczne wystawienie, wyświetlenie, nadawanie i reemitowanie a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, także za pośrednictwem sieci informatycznych, w tym Internetu,
  • wyraża zgodę na anonimowe (to jest bez podawania imienia i nazwiska autora), rozpowszechnianie egzemplarzy utworu stanowiących nagrodzone prace konkursowe,
  • zobowiązuje się do zaspokojenia wszelkich roszczeń skierowanych przeciwko Organizatorowi Konkursu przez osobę trzecią z tytułu naruszenia jej praw w związku z korzystaniem przez Organizatora Konkursu z autorskich praw majątkowych do utworów stanowiących nagrodzone prace konkursowe, oraz pokrycia wszelkich wynikłych z tego tytułu kosztów,
  • zezwala, bez dodatkowego wynagrodzenia, na korzystanie przez Organizatora Konkursu, na polach eksploatacji wymienionych w pkt a, z opracowania utworu stanowiącego nagrodzone prace Konkursowe,
  • zobowiązuje się, na żądanie Organizatora Konkursu, za uzgodnionym przez strony wynagrodzeniem, przerabiać lub adaptować utwór stanowiący nagrodzone prace Konkursowe oraz zezwalać na korzystanie przez Organizatora Konkursu z innych niż określone w pkt d, przeróbek i adaptacji, dokonanych przez inne osoby.

Rozdział 4. Rozstrzygnięcie Konkursu i nagrody

 1. Do dnia 18 maja 2012 r. Organizator Konkursu wyłoni autorów najlepszych zdjęć.
 2. Nagrodami w Konkursie będą abonamenty Personal Plus w serwisie brand24.pl
 3. Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu Konkursu drogą elektroniczną.
 4. Nagrody zostanie przekazane drogą elektroniczną w postaci kodu partnera, który należy podać rejestrując się w serwisie brand24.pl.
 5. Organizator będzie informować o wynikach Konkursu posługując się imieniem i nazwiskiem zwycięzców Konkursu, na co uczestnik Konkursu tym samym, przesyłając zdjęcia do Konkursu oraz dane osobowe, wyraża na to zgodę.

Rozdział 5. Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z zgodą uczestnika Konkursu na określone przez Organizatora warunki Konkursu, określone w Regulaminie.
 2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.
 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 18 maja 2012 r. na stronie allekurier.pl
 4. Wszelkie reklamacje pisemne z tytułu organizacji Konkursu będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 21 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. Konkurs nie jest "grą losową" w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).
 6. Dane Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (DZ. U. Nr 133/97, poz. 883). Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 maja 2012 r.
Wylogowanie po okresie nieaktywności

Podaj swoje dane aby zalogować się ponownie.

   Zapomniałem hasło

Porozmawiaj z nami