Regulamin korzystania AlleKurier.pl dla Konsumenta obowiązujący do dnia 17-06-2014

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez platformę www.allekurier.pl, zwaną dalej Zleceniobiorcą, na rzecz konsumentów.
 2. Właścicielem serwisu transakcyjnego www.allekurier.pl oraz wszelkich praw autorskich i pokrewnych związanych z nazwą www.allekurier.pl jest AlleKurier sp. z o.o.
 3. Każde zlecenie wykonania usługi złożone Zleceniobiorcy jest równoznaczne z akceptacją postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.
 4. Niezależnie od akceptacji niniejszego regulamin osoba zlecająca wykonanie usługi za pośrednictwem platformy www.allekurier.pl zobowiązuje się do akceptacji regulaminu wybranej firmy kurierskiej realizującej zlecenie.

Rozdział 2. Określenia

 1. Zleceniobiorca - AlleKurier sp. z o.o. świadcząca usługi za pomocą serwisu transakcyjnego www.allekurier.pl
 2. Zleceniodawca - każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej składająca zlecenie.
 3. Kurier - firma kurierska lub spedycyjna będąca faktycznym wykonawcą usługi.
 4. Nadawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przekazuje przesyłkę Kurierowi w celu wykonania usługi.
 5. Odbiorca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która przyjmuje przesyłkę doręczoną przez Kuriera w ramach realizowanej usługi.
 6. Przesyłka - koperty, paczki, palety i inne pakunki przygotowane przez zlecającego do odbioru przez Kuriera według zasad pakowania określonych w regulaminie firm kurierskich.
 7. Paczka - przesyłka nadana od Nadawcy do Odbiorcy na podstawie jednego listu przewozowego. Jedna Przesyłka może składać się z wielu paczek.
 8. Przesyłka wielopaczkowa - Przesyłka składająca się z wielu Paczek wysyłanych do jednego adresata. Liczba Paczek w takiej Przesyłce musi być taka sama jak liczba listów przewozowych.
 9. Przesyłka dokumentowa (DOX) - przesyłka o wadze od 50 do 500g, zapakowana w kopertę firmową specyficzną dla każdego Kuriera.
 10. Przesyłka za pobraniem (COD) - przesyłka, dla której warunkiem odbioru przez adresata jest uiszczenie Kurierowi kwoty PLN wskazanej w liście przewozowym przez Nadawcę Przesyłki.
 11. Przesyłka objętościowa - przesyłka, której waga wyliczona z wymiarów przekracza wagę rzeczywistą. Wyliczenie następuje według wzoru odrębnego dla każdego Kuriera [długość (cm) x szerokość (cm) x wysokość (cm) x / współczynnik].
 12. List przewozowy - dokument wydrukowany z systemu transakcyjnego www.allekurier.pl na którym Kurier potwierdza Nadawcy odbiór Przesyłki i na podstawie którego wykonuje zlecenie doręczenia przesyłki do odbiorcy. List przewozowy potwierdza zawarcie umowy na wykonanie usługi kurierskiej pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą i Kurierem. Nadawca jest zobowiązany do wydrukowania listu przewozowego i przekazania go kurierowi odbierającemu przesyłkę.
 13. System transakcyjny - strona internetowa, służąca do zamawiania usług kurierskich, zarządzania przesyłkami, płatnościami za usługi i kontaktami Zamawiającego, dostępna pod adresem www.allekurier.pl.
 14. Konfigurator przesyłki - specjalistyczne oprogramowanie, służące do pozostawiania danych w systemie transakcyjnym dotyczących zawartości, wagi, wymiarów i wartości przesyłki, oraz danych teleadresowych oraz wyliczania kosztu usługi.
 15. Saldo Pre-paid - konto zasilone przez Zleceniodawcę kwotą PLN w celu późniejszego wykorzystania tych pieniędzy do płatności za usługi.
 16. Cennik - dokument, który określa wagę i gabaryty przesyłek wraz z podziałem na kategorie cenowe usług Zleceniobiorcy oraz terminy, w jakich mogą one zostać zrealizowane.
 17. Reklamujący - podmiot uprawniony do złożenia reklamacji.
 18. Element niestandardowy - element Przesyłki którego: wymiary są większe niż 1,4 x 0,6 x 0,6 m; o kształcie okrągłym cylindrycznym lub owalnym; o nieregularnych kształtach z wystającymi elementami; obwiązane luźnym sznurkiem; o lepkiej powierzchni umożliwiającej zsuwanie się (np: folie, gumy itd.); zawierające luźne ciężkie elementy lub takie, których rozkład ciężaru jest nierównomierny; umieszczone w luźnym opakowaniu lub o niestabilnym kształcie (tzn. możliwe jest przesunięcie się zawartości i związane z tym przesunięcie środka ciężkości podczas transportu; oznakowane etykietami „Góra/dół” oraz „Ostrożnie szkło”; których zawartość stanowią chemikalia (farby, lakiery, rozpuszczalniki, bejce itp.).
 19. Pobranie Express - usługa dodatkowa świadczona przez Zleceniobiorcę polegająca na zwrocie kwoty pobrania w terminie wcześniejszym niż zwrot od Kuriera. Usługa Pobranie Express dotyczy wyłącznie systemowych listów platformy www.allekurier.pl. Za zwrot pobrania uważa się wykonanie polecenia przelewu przez Zleceniobiorcę a nie uznanie rachunku bankowego Zleceniodawcy.
 20. Pobranie Natychmiastowe - usługa dodatkowa świadczona przez Zleceniobiorcę polegająca na zwrocie kwoty pobrania w terminie wcześniejszym niż zwrot od Kuriera Usługa Pobranie Natychmiastowe dotyczy wyłącznie systemowych listów platformy www.allekurier.pl. Za zwrot pobrania uważa się wykonanie polecenia przelewu przez Zleceniobiorcę a nie uznanie rachunku bankowego Zleceniodawcy.

Rozdział 3. Rejestracja Zleceniodawcy i zamawianie usług

 1. Zleceniobiorca poprzez System Transakcyjny zobowiązuje się do udostępnienia Zleceniodawcy usług kurierskich i przewozowych świadczonych przez Kuriera. Zleceniobiorca za w/w usługi pobiera opłatę w wysokości zawartej w cenniku.
 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się przechowywać pozostawione przez Zleceniodawcę dane, a w szczególności dane osobowe, w sposób zgodny ze standardami bezpieczeństwa oraz używać ich wyłącznie do właściwego wykonywania zleconych usług, do przekazywania informacji o zleconych usługach oraz w celach marketingowych.
 3. Zleceniodawca wyraża zgodę na wykorzystanie pozostawionych przez siebie danych przez Zleceniobiorcę do celów właściwego wykonywania zleconych usług, do przekazywania informacji o zleconych usługach oraz w celach marketingowych.
 4. Warunkiem wykonaniu usługi przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy jest uzupełnienie danych w Konfiguratorze usługi oraz dokonanie płatności za jej wykonanie.
 5. Opłata za przesyłki oraz inne usługi naliczana jest według cenników obowiązujących w dniu nadania, indywidualnych dla poszczególnych kurierów. Cenniki dostępne są pod adresem www.allekurier.pl/nadaj.
 6. Korzystanie z usług świadczonych przez Zleceniobiorcę możliwe jest jedynie za pośrednictwem Systemu Transakcyjnego, po uprzednim zarejestrowaniu się w nim.
 7. Wszelkie usługi zlecone poprzez użycie nazwy użytkownika (adresu e-mail) i hasła (niezbędnego do korzystania ze wszystkich usług opisanych w Systemie transakcyjnym) traktuje się jako zamówione przez Zleceniodawcę.
 8. W celu właściwej realizacji usługi przez Zleceniobiorcę, Zleceniodawca zobowiązany jest do pozostawienia w Konfiguratorze przesyłki poprawnych danych teleadresowych odbiorcy.
 9. Zleceniodawca zobligowany jest do pozostawienia w Konfiguratorze rzetelnych, zgodnych ze stanem faktycznym danych przesyłki, a także do starannego jej zabezpieczenia, zabezpieczającego zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami w zależności od zawartości przesyłkę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem zleconej przesyłki, jak również innych przesyłek uczestniczących w transporcie Kuriera.
 10. Paczki odbierane są przez Kuriera od Nadawcy standardowo w godz. 8:00-18:00. Godziny odbioru mogą ulec zmianie w zależności od wybranej usługi i adresu Nadawcy, z którego przesyłka ma zostać odebrana.
 11. Nadawca zobowiązany jest oddać przesyłkę Kurierowi w stanie umożliwiającym jej właściwy przewóz i wydanie bez ubytków i uszkodzeń.
 12. Przesyłki, które ze względu na swoje właściwości lub zawartość wymagają odpowiedniego opakowania, winny być odpowiednio przygotowane do przewozu przez Nadawcę. Opakowanie powinno między innymi:
  • być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, takim jak taśma samoprzylepna, plomby lub pieczęcie;
  • być odpowiednio wytrzymałe;
  • uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;
  • być opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie, np.: „Ostrożnie! Szkło”, „Góra/dół”, „Nie przewracać”, itp. Wymienione oznakowanie może być w formie widocznego opisu na przesyłce lub w formie wydrukowanych z Systemu Transakcyjnego oznaczeń, naklejonych na opakowanie przesyłki.
 13. Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza się do jej masy.
 14. W przypadku, gdy przedmiotem usługi są przesyłki szczególnie wartościowe, Zleceniodawca zobowiązany jest do zadeklarowania w Konfiguratorze rzeczywistej ich wartości dla każdej sztuki oddzielnie lub dla jednej przesyłki, przy czym za przesyłkę szczególnie wartościową uważa się każdy przedmiot o wartości jednostkowej przewyższającej kwotę ustalaną indywidualnie przez każdego Kuriera w jego warunkach wykonywania usług. W przypadku, gdy Zleceniodawca nie zadeklaruje wartości przesyłki w sposób opisany powyżej, Zleceniobiorca odpowiada za szkody poniesione przez Zleceniodawcę z tytułu utraty lub uszkodzenia przesyłki do kwoty 500 zł.
 15. Przed przyjęciem przesyłki do przewozu Kurier ma prawo zażądać od Nadawcy jej otwarcia w celu sprawdzenia, czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Zleceniodawcy zawartych w liście przewozowym, w szczególności czy zadeklarowana wartość odpowiada rzeczywistej i czy nadawana przesyłka nie podlega wyłączeniu z usług przewozowych oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania.
 16. Kurier może odstąpić od wykonania usługi po zawarciu umowy, jeżeli:
  • przesyłka zawiera rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub w mieniu, w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń lub amunicję;
  • przesyłka zawiera narkotyki, leki lub środki psychotropowe, za wyjątkiem substancji wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;
  • przesyłka zawiera żywe rośliny i zwierzęta;
  • przesyłka zawiera zwłoki, szczątki ludzkie lub zwierzęce;
  • przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
  • przesyłka, która ze względu na swoje właściwości uniemożliwia wykonanie usługi przy użyciu posiadanych środków i urządzeń transportowych;
  • przesyłka zawiera dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci lub formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne;
  • przesyłka, która z mocy ogólnych przepisów prawa nie może być przewożona;
  • przesyłka jest w opakowaniu mogącym zabrudzić lub w inny sposób uszkodzić pozostałe przesyłki;
  • ze względu na przepisy ustawy Prawo pocztowe, przewóz takiej przesyłki może być dokonany tylko przez operatora publicznego (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1159).
 17. Naruszenie przez Zleceniodawcę lub wskazanego przez niego Nadawcę postanowień punktu 17. Rozdziału 3. Regulaminu, które to zawinione działanie po stronie Zleceniodawcy spowoduje po stronie Zleceniobiorcy szkodę lub obowiązek odpowiedzialności odszkodowawczej względem osób trzecich, której to odpowiedzialności Zleceniobiorca uniknąć nie mógł zgodnie z obowiązującymi , daje Zleceniobiorcy prawo dochodzenia zapłaty odszkodowania tytułem poniesionej szkody lub odpowiedzialności odszkodowawczej bezpośrednio od Zleceniodawcy.
 18. Kurier ma prawo odstąpić od wykonania usługi w przypadku niemożności jej wykonania z uwagi na działanie siły wyższej bądź klęski żywiołowej.
 19. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż Zleceniobiorca i Kurier w okolicznościach uzasadniających domniemanie działania niezgodnego z obowiązującymi porządkiem prawnym mają obowiązek powiadomienia właściwych służb oraz zatrzymania i zabezpieczenia przesyłki do chwili dokonania oględzin przez te służby.
 20. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki od Nadawcy przez Kuriera z powodów wymienionych w punkcie 17 Rozdziału 3. niniejszego Regulaminu, Zleceniodawca nie będzie wnosił do Zleceniobiorcy o zwrot kosztów usługi.
 21. Zleceniodawca może zlecać usługę w Konfiguratorze 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. Realizacja zlecenia następuje w dni robocze w godzinach wyznaczonych przez Kuriera. Terminy odbiorów podane w Konfiguratorze mają charakter informacyjny. Niedotrzymanie wyznaczonych terminów odbioru nie może być podstawą do roszczenia reklamacyjnego.
 22. Doręczenie przesyłki w sobotę lub niedzielę jest możliwe tylko i wyłącznie w przypadku zlecenia jej nadania w piątek poprzedzający te dni.
 23. Przyjęcie przesyłki od Nadawcy przez Kuriera odbywa się na podstawie czytelnie wydrukowanego listu przewozowego, dostępnego po skonfigurowaniu oraz opłaceniu przesyłki w Systemie Transakcyjnym.
 24. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi przewozu, jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy lub z powodu zaistnienia siły wyższej nie można wykonać usługi przewozu lub jest niemożliwe wykonanie usługi przewozu zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, w szczególności jeśli:
  • przesyłka została źle zaadresowana (np. błędnie wpisano nazwisko, nazwę firmy, ulicy, numer lub miejscowość Odbiorcy),
  • adresat (Odbiorca) zmienił miejsce zamieszkania lub firma siedzibę;
  • waga przesyłki nie zgadza się z wagą deklarowaną przy wysyłaniu;
  • Odbiorca odmówi spełnienia warunków doręczenia przesyłki (np. zapłacenia kwoty pobrania);
  • zaistnieją przypadki wskazane w punkcie 17 rozdział 3 niniejszego regulaminu;
  • zaistnieje siła wyższa, m.in. trudne warunki pogodowe (niskie temperatury, mgła, duże opady śniegu, gołoledź, itp.), zarządzenia władz, strajki, powodzie, trzęsienie ziemi, pożary itp;
  • nastąpiła zamiana listu przewozowego wygenerowanego za pomocą Konfiguratora na list przewozowy wypisany przez przedstawiciela Kuriera.
 25. W przypadku opisanym w punkcie 24 g. Rozdziału 3. Regulaminu Zleceniobiorca może odmówić zwrotu kwoty zapłaconej za nie zrealizowaną przesyłkę wygenerowaną przez Konfigurator i naliczyć opłatę manipulacyjną w wysokości 50.00 PLN. Niezależnie od tego Zleceniobiorca może obciążyć Zleceniodawcę kosztami realizacji nowej przesyłki wg. wagi i wymiarów podanych na liście przewozowym zgodnie z obowiązującym cennikiem. Zleceniobiorca ma prawo w takim przypadku potrącić tę należność z salda Pre-paid Zleceniodawcy lub ze środków należnych Zleceniodawcy z tytułu pobrań. W przypadku braku powyższych środków Zleceniobiorca ma prawo wystosować wezwanie do zapłaty oraz dochodzić należności na drodze sądowej.
 26. Zleceniobiorca oraz Kurier nie ponoszą odpowiedzialności za szkody, które powstały na skutek:
  • nieodpowiedniego opakowania lub oznakowania towaru przez Zleceniodawcę lub osobę trzecią;
  • składowania na otwartym powietrzu, które zostało wcześniej uzgodnione lub jest wykonywane zgodnie z dobrą praktyką;
  • siły wyższej m.in. trudnych warunków pogodowych (niskie temperatury, mgła, duże opady śniegu, gołoledź, itp.), zarządzeń władz, strajków, powodzi, trzęsienia ziemi, pożarów itp;
  • naturalnych właściwości towaru.
 27. Usługa uznana będzie za niewykonaną w przypadku, gdy przesyłka zaginie z przyczyn leżących po stronie Kuriera w trakcie świadczenia usługi.
 28. Doręczanie przesyłek odbywa się w godz. 9-22 w zależności od wybranej usługi.
 29. Koszt zwrotu przesyłki do Zleceniodawcy/Nadawcy lub przekierowania na inny adres jest naliczane wg cennika podstawowego. Zleceniobiorca ma prawo w takim przypadku potrącić tę należność z salda Pre-paid Zleceniodawcy lub ze środków należnych Zleceniodawcy z tytułu pobrań. W przypadku braku powyższych środków Zleceniobiorca ma prawo wystosować wezwanie do zapłaty oraz dochodzić należności na drodze sądowej.
 30. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki, Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela Kuriera. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podanej przez Kuriera).
 31. Przesyłkę uważa się za zaginioną, jeśli nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w terminie określonym regulaminem Kuriera.
 32. Nadawca zobowiązany jest zatrzymać list przewozowy w celu okazania go w oryginale w przypadku reklamacji (Rozdział 4. Reklamacje).
 33. W przypadku wysyłania przesyłek wielopaczkowych, Nadawca zobowiązany jest do wydrukowania oddzielnego listu przewozowego na każdą z paczek oraz opisania, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość paczki, poprzez oznakowanie, np. „Ostrożnie! Szkło”, „Góra/dół”, „Nie przewracać”, itp. wymienione oznakowanie może wystąpić w formie widocznego opisu na paczce lub w formie wydrukowanych z Systemu Transakcyjnego oznaczeń, naklejonych na opakowanie paczki.
 34. W razie wysyłania przez Zleceniodawcę przesyłek COD "za pobraniem", Zleceniobiorca zwróci pobrane od Odbiorcy przesyłki pieniądze w następujących terminach:
  • Usługa Pobranie Standard – zwrot pobrania następuje niezwłocznie po otrzymaniu go od Kuriera;
  • Usługa Pobranie Express – zwrot pobrania następuje trzeciego dnia roboczego po dniu doręczenia przesyłki do adresata. W sytuacjach niezależnych od Zleceniobiorcy (awaria systemu bankowego, łączy internetowych itp.), gdy zwrot pobrania w usłudze Pobranie Express nastąpi po regulaminowym terminie Zleceniodawcy przysługuje prawo roszczenia w części zlecenia dotyczącej usługi pobrania oraz do wysokości opłaty za Usługę Pobranie Express. W takiej sytuacji uznaje się, że podstawowa usługa tj. dostarczenie przesyłki została zrealizowana. Powyższe prawo zawiesza się w przypadku, gdy usługa Pobranie Express jest bezpłatna.
  • Usługa Pobranie Natychmiastowe - zwrot pobrania następuje następnego dnia roboczego po Dniu Doręczenia przesyłki do adresata. W sytuacjach niezależnych od Zleceniobiorcy (awaria systemu bankowego, łączy internetowych itp.), gdy zwrot pobrania w usłudze Pobranie Natychmiastowe nastąpi po regulaminowym terminie Zleceniodawcy przysługuje prawo roszczenia w części zlecenia dotyczącej usługi pobrania oraz do wysokości opłaty za Usługę Pobranie Natychmiastowe. W takiej sytuacji uznaje się, że podstawowa usługa tj. dostarczenie przesyłki została zrealizowana. Powyższe prawo zawiesza się w przypadku, gdy usługa Pobranie Natychmiastowe jest bezpłatna.
 35. W przypadku zadeklarowania przez Zleceniodawcę danych (wagi, wymiarów lub COD) niezgodnych ze stanem faktycznym, Zleceniobiorca jest uprawniony do obciążenia Zleceniodawcy dodatkowymi kosztami wynikającymi z dostosowania do rzeczywistych parametrów przesyłki zgodnie z cennikiem Zleceniobiorcy. Powyższy zapis ma również moc w sytuacji, gdy Zleceniodawca nie zadeklarował poprawnie faktycznej liczby elementów niestandardowych w przesyłce. Zleceniobiorca ma prawo w takim przypadku potrącić tę należność z salda Pre-paid Zleceniodawcy lub ze środków należnych Zleceniodawcy z tytułu pobrań. W przypadku braku powyższych środków Zleceniobiorca ma prawo wystosować wezwanie do zapłaty oraz dochodzić należności na drodze sądowej.

Rozdział 4. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z niewykonaniem usługi, opóźnieniem, zagubieniem, uszkodzeniem i ubytkiem przesyłki należy składać bezpośrednio do Kuriera wykonującego usługę.
 2. Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia reklamacji są:
  • Zleceniodawca;
  • Odbiorca lub Nadawca w przypadku, gdy Zleceniodawca zrzeknie się na rzecz jednego z nich swego prawa do dochodzenia roszczeń.
 3. Wszelkie szkody polegające na ubytku lub uszkodzeniu, jak również związane z opóźnieniem w doręczeniu przesyłki muszą zostać udokumentowane protokołem szkody sporządzonym w dniu doręczenia w obecności przedstawiciela Kuriera i przez niego podpisanym.
 4. Reklamacja powinna być zgłoszona w formie pisemnej w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia odbioru przesyłki, a w przypadku niewykonania usługi licząc od dnia, o którym mowa w punkcie 29. Rozdziału 3. niniejszego Regulaminu.
 5. Reklamacja powinna zawierać:
  • datę sporządzenia reklamacji;
  • nazwę i adres siedziby Kuriera;
  • imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację;
  • tytuł oraz uzasadnienie reklamacji;
  • kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozowego);
  • wykaz załączonych dokumentów;
  • podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.
 6. Do reklamacji powinny być dołączone, odpowiednio do przedmiotu roszczenia, oryginały dokumentów dotyczących zawarcia umowy przewozu (list przewozowy) oraz potwierdzone kopie innych dokumentów związanych z rodzajem i wysokością roszczenia (np. faktura).
 7. Tryb i termin rozpatrywania reklamacji określony jest regulaminem Kuriera oraz przepisami prawa.

Rozdział 5. Warunki płatności za usługi

 1. Za wszystkie zrealizowane usługi zlecone przez Zleceniodawcę Zleceniobiorca nalicza opłatę zgodną z aktualnie obowiązującym cennikiem wybranego przez Zleceniodawcę Kuriera.
 2. Obowiązujące cenniki dostępne są w serwisie na stronie www.allekurier.pl/nadaj
 3. Płatności dokonywane są z góry za pomocą szybkich przelewów lub z konta Pre-paid, zasilonego uprzednio przelewem na konto Zleceniobiorcy.
 4. Każdorazowe złożenie zamówienia oznacza akceptację obowiązującego cennika, niniejszego Regulaminu i regulaminu wybranego Kuriera.
 5. Zleceniobiorca ma prawo zmiany cenników w dowolnym momencie. Zmiana cennika nie wiąże Zleceniodawcy w stosunku do usług, których wykonanie Zleceniodawca skutecznie zlecił przed zmianą cennika.
 6. Transakcje elektroniczne kartami płatniczymi i e-przelewami obsługuje Centrum Autoryzacji Dotpay.
 7. Na podstawie par. 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej z dnia 17 grudnia 2010 (Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1661) Zleceniobiorca:
  • akceptuje faktury VAT wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej,
  • akceptuję duplikaty faktur wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej, a wystawione do faktury wystawionych i przesłanych w formie elektronicznej, zgodnie z §5 ust.1 Rozporządzenia,
  • akceptuję korekty faktur wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej, a wystawione do faktur wystawionych i przesłanych w formie elektronicznej, zgodnie z §5 ust.1 Rozporządzenia.
  Faktury będą wysyłane z adresu e-mail biuro@allekurier.pl.
 8. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

Rozdział 6. Ochrona danych osobowych

 1. Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Zleceniobiorcę oraz przekazywanie ich Kurierom i innym podmiotom w zakresie niezbędnym do właściwego wykonania zleconej usługi.
 2. Dane osobowe Zleceniodawcy mogą być wykorzystywane przez Zleceniobiorcę do celów marketingowych. Zleceniodawca ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania i usuwania w każdej chwili bez podania przyczyny przy pomocy Systemu Transakcyjnego dostępnego po zalogowaniu na stronie www.allekurier.pl

Rozdział 7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01-06-2011.
 2. Zmiana regulaminu następuje z chwilą jej opublikowania na stronie www.allekurier.pl. W razie zmiany treści regulaminu na korzyść Zleceniodawcy zmiana regulaminu wiąże go w stosunku do aktualnie zawartych i nowych umów zlecenia wykonania usługi. W razie zmiany treści regulaminu na niekorzyść Zleceniodawcy zmiana regulaminu wiążę Zleceniodawcę w stosunku do nowych umów zlecenia wykonania usługi, zawartych w chwili obowiązywania nowego regulaminu, w stosunku do umów już zawartych na dzień wprowadzenia zmiany regulaminu Zleceniodawcę wiąże regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Konsumentów korzystających z serwisu www.allekurier.pl obowiązuje wersja aktualnie opublikowana na tej stronie.
Komentarze
Wylogowanie po okresie nieaktywności

Podaj swoje dane aby zalogować się ponownie.

   Zapomniałem hasło

Porozmawiaj z nami