Incoterms - co warto wiedzieć?

Incoterms (z ang. International Commercial Terms) to przyjęty i stosowany na całym świecie zbiór reguł dotyczących handlu i precyzujących warunki sprzedaży. W Polsce termin Incoterms funkcjonuje wymiennie z przetłumaczonym określeniem – Międzynarodowe Reguły Handlu, jednak ze względu na międzynarodowy charakter reguł, które tworzą jego zbiór, nazwa Incoterms jest zdecydowanie częściej spotykana w dokumentacji stanowiącej element umowy transgranicznej sprzedaży. Co warto wiedzieć o Incoterms? W jakich sytuacjach są stosowane reguły opisane w Incoterms i co oznaczają?

Czego dotyczą reguły Incoterms?

Incoterms w praktyce określają warunki sprzedaży, a więc doprecyzowują zakres odpowiedzialności nabywcy i sprzedawcy produktu, informują o podziale kosztów między nimi oraz zagadnieniach dotyczących transportu dobra objętego sprzedażą od sprzedawcy do nabywcy. Incoterms w obszarze transportu zawiera zasady dotyczące przewozu produktu, podziału powinności związanych z eksportem i importem między nabywającym i zbywającym towar, reguły rozdziału kosztów transportu i ewentualnego ubezpieczenia towaru, a także definiują zakres ryzyka stron transakcji handlowej i odpowiedzialności za stan transportowanego towaru. Incoterms opisują ponadto moment przeniesienia prawa własności w związku ze sprzedażą produktu.

Pierwszy zbiór reguł Incoterms został uzgodniony i opublikowany przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC) w 1936 roku i następnie był wielokrotnie nowelizowany. Najnowszą wersją Incoterms jest zbiór zasad i reguł skodyfikowany w 2020 roku, czyli Incoterms 2020. W związku z funkcjonowaniem różnych wersji Incoterms, w celu precyzyjnego wskazania, do której z nich odnoszą się ustalenia konkretnej międzynarodowej lub krajowej umowy sprzedaży, Incoterms opisuje się z podaniem roku jego skodyfikowania, np. Incoterms 2020, Incoterms 2010 itd.

Warto przy tym wiedzieć, że jeśli w umowie nie widnieje data wskazująca na konkretną wersję Międzynarodowych Reguł Handlu, przyjmuje się, że w kontraktach powstałych przed 31.12.2019 odesłanie dotyczy reguł Incoterms 2010, a w późniejszych Incoterms 2020.

zobowiązania stron transakcji handlowej według incoterms

Jakie reguły obejmuje Incoterms 2020?

Najbardziej aktualna wersja Incoterms, tj., Incoterms 2020 jest zbiorem 11 zasad tworzących dwie kategorie. Pierwsza kategoria obejmuje reguły dla wszystkich rodzajów i środków transportu, a druga zasady dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego.

Każda zasada reprezentowana jest przez skrót literowy wywodzący się od pierwszych liter jej anglojęzycznej nazwy (np. DPU od „Delivery at Place Unloaded” – towar dostarczony i wyładowany w miejscu dostawy) i składa się z 10 artykułów obejmujących zobowiązania stron transakcji handlowej w zakresie: dostawy towaru i płatności za towar, licencji i upoważnień, umowy przewozu i ubezpieczenia, dostawy, przeniesienia ryzyka, podziału kosztów, zawiadomień, dokumentów przewozowych i dowodu potwierdzającego dostawę, kontroli, pakowania, oznaczania oraz innych dodatkowych ustaleń.

Zobowiązania sprzedawcy w poszczególnych artykułach oznacza się literą „A”, natomiast zobowiązania dotyczące nabywcy oznacza się literą „B”.

międzynarodowe reguły handlu

Formuły Incoterms – przykłady i wyjaśnienie ich znaczenia

Wszystkie reguły Incoterms mają za zadanie doprecyzować obowiązki i zakres odpowiedzialności za poszczególne elementy transakcji sprzedaży i jej realizacji, tj. dostawy, a w ten sposób stają się przydatnym narzędziem, które pozwala uniknąć nieporozumień między stronami umowy oraz niepewności co do jej realizacji wynikającej np. z odmiennej interpretacji przepisów przez stronę z innego kraju, systemu prawnego, obszaru kulturowego.

Poszczególne formuły umieszczone w zbiorze Incoterms uszeregowane zostały na zasadzie wzrastającej odpowiedzialności i ryzyka sprzedawcy. Oto przykłady najczęściej spotykanych reguł Incoterms:

  • EXW (odbiór towaru przez kupującego) – oznacza minimalne zobowiązania sprzedającego, który zobowiązany jest jedynie zapakować towar i udostępnić go do odbioru nabywcy w wyznaczonym miejscu;
  • FCA (towar przekazany kupującemu) – sprzedający odpowiada za zapakowanie, załadowanie towaru i dostarczenie towaru przewoźnikowi wskazanemu przez kupującego, a także przejmuje na siebie formalności celne związane z eksportem;
  • DAP (towar dostarczony na miejsce dostawy) – obliguje sprzedawcę do dostarczenia towaru gotowego do wyładunku we wskazane miejsce, a wyładunek i odprawa celna należą do obowiązków kupującego;
  • CIF (ubezpieczony towar dostarczony na pokład statku) – sprzedawca organizuje i opłaca przewóz towaru do portu oraz ubezpiecza go i odprawia, a nabywca przejmuje ryzyko związane z transakcją w momencie załadowania towaru na statek.

Więcej informacji na temat reguł powszechnych Incoterms 2020 (EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU i DDP) oraz reguł Incoterms dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego (FAS, FOB, CFR i CIF) można znaleźć m.in. na stronie serwisu Biznes.gov.pl dedykowanej Incoterms.

Sprawdź, gdzie jest Twoja przesyłka

Śledzenie przesyłki

Cennik przesyłek
Przesyłki zagraniczne
Firmy Kurierskie
Usługi
Punkty nadań
start Śledzenie Przesyłka Konto