Czym jest upoważnienie do odbioru i na jakich zasadach można z niego skorzystać?

Z przesyłek kurierskich lub też nadawania paczek za pomocą poczty korzystamy coraz częściej. Jest to wygodna forma sfinalizowania i doręczenia zakupów, jak i przekazywania sobie różnego rodzaju dokumentów czy przedmiotów w przypadku, gdy nadawca i odbiorca mieszkają w znacznej odległości od siebie. Jednak niekiedy może się zdarzyć, że  w chwili doręczenia przesyłki odbiorca jest nieobecny. Wówczas kurier może przekazać paczkę lub list komuś z rodziny, lub osobie bliskiej. Aby było to możliwe, potrzebne jest upoważnienie do odbioru. Co to jest i jak sporządzić taki dokument? Jakie dane powinny być w nim zawarte?

Upoważnienie do odbioru – co to jest?

W rozumieniu ogólnym upoważnienie do odbioru jest dokumentem, na mocy którego określona osoba jest delegowana do wykonania określonej czynności w naszym imieniu. Dzięki temu możliwe jest zlecenie osobie trzeciej wykonania danej czynności za nas. Może to dotyczyć różnych kwestii, takich jak odbiór dokumentów w urzędzie czy złożenie stosownych pism w danej jednostce. Jedną z najpowszechniejszych form tego typu delegowania jest upoważnienie do odbioru listu poleconego lub paczki.

Obecnie odbiór przesyłek przez osoby inne niż nadawca zazwyczaj może odbyć bez stosownego upoważnienia. Często wystarczy jedynie specjalny kod odbioru, który odbiorca może przekazać wskazanej przez siebie osobie. W ten sposób możliwe jest odebranie przesyłki, chociażby z punktów odbioru paczek. O możliwościach i formach odbioru informują zazwyczaj przewoźnicy na swoich stronach w zakładkach jak wysłać coś kurierem.

Dokumentu z konkretnymi danymi oraz w stosownej formie mogą jednak wymagać takie placówki jak Poczta Polska. Aby na podstawie otrzymanego awizo móc odebrać list polecony lub przesyłkę, która nie jest zaadresowana na daną osobę, należy mieć przy sobie stosowne upoważnienie do odbioru poczty.

Upoważnienie do odbioru – co to jest?

Jakie dane powinno zawierać upoważnienie do odbioru paczki?

Upoważnienie do odbioru przesyłki powinno być sporządzone w formie dokumentu w wersji papierowej, zwłaszcza jeżeli ma to być upoważnienie do odbioru listu poleconego. Większość placówek Poczty Polskiej uznaje jedynie taką formę tego rodzaju pisma.

Aby w sposób poprawny napisać upoważnienie do odbioru paczki lub listu poleconego, należy w prawym górnym rogu dokumentu zanotować miejscowość oraz datę sporządzenia pisma. Po lewej stronie natomiast powinno znaleźć się imię i nazwisko osoby wydającej upoważnienie oraz jej dane do korespondencji. Poniżej pośrodku pisma należy zatytułować dokument słowem „upoważnienie” i od nowego wiersza zacząć właściwą treść.

Kluczowy zapis warto rozpocząć od słowa „Ja”, (dane osoby upoważniającej wraz z adresem). Następnie podajemy, kogo upoważniamy, wymieniając, kogo upoważniamy wraz z adresem. Zarówno w przypadku upoważniającego, jak i osoby upoważnionej warto dopisać też numery PESEL oraz numery dowodów osobistych. W dalszej części treści upoważnienia należy określić swoją wolę, czyli napisać, czego dotyczy upoważnienie do odbioru poczty czy przesyłki.

W ramach upoważnienia można oddelegować daną osobę zarówno do odbioru wszystkich przesyłek, jak i jedynie określonego typu paczek czy listów. Upoważnienie może być również wydane na czas nieokreślony lub z góry ustalony okres. Szczegóły te również należy dookreślić w treści dokumentu. W przypadku, gdy upoważnienie dotyczy firmy, na piśmie musi znaleźć się pieczątka przedsiębiorstwa. Ponadto każdy taki dokument musi być podpisany czytelnym podpisem osoby sporządzającej upoważnienie.   

Na kogo może być wystawione upoważnienie do odbioru poczty?

Zgodnie z polskim prawem upoważnienie do odbioru przesyłki może być wystawione zarówno na członka naszej rodziny, sąsiada, przyjaciela, pracownika, jak i zupełnie obcą osobę. W tej kwestii nie ma znaczenia stopień pokrewieństwa, stosunek zawodowy, ani żaden inny stopień zażyłości czy znajomości. Warto jednak pamiętać, aby upoważnienie do odbioru poczty otrzymała osoba godna zaufania. Jeżeli podczas naszej nieobecności odbiera ona paczki lub listy polecone, których się spodziewamy i znamy ich treść, nie ma problemu.

Jednak niekiedy w czasie, gdy jesteśmy poza terenem zamieszkania, może zostać do nas nadana ważna i nieoczekiwana korespondencja, która w sytuacji, kiedy będzie odebrana przez osoby postronne, zostanie spożytkowana na naszą niekorzyść. Niejednokrotnie przynosi to wielu osobom szereg problemów.

Jak złożyć upoważnienie do odbioru listu poleconego i poczty?

Upoważnienie do odbioru poczty jeszcze do 2022 roku możliwe było do wypełnienia wyłącznie osobiście w jednej z placówek pocztowych. Obecnie nadal jest to jeden z dwóch sposobów na dostarczenie Poczcie Polskiej stosownego pisma i możliwość na to, by weszło ono w życie. Upoważnienie do odbioru przesyłek należy sporządzić w dowolnej placówce w obecności pracownika placówki. W tym celu trzeba mieć przy sobie dowód tożsamości oraz uiścić stosowną opłatę zależną od tego, jak długo ma obowiązywać dany dokument. Podczas sporządzania stosownego pisma nie musi być obecna osoba upoważniona.

Upoważnienie do odbioru paczki można obecnie także pobrać i wydrukować ze strony internetowej Poczty Polskiej. Własnoręcznie podpisany dokument następnie trzeba przynieść do wybranej placówki Poczty Polskiej i dokonać stosownej opłaty. Po wykonaniu tych czynności upoważnienie zaczyna funkcjonować.

Upoważnienie stałe na czas nieokreślony to zgodnie z aktualnym cennikiem koszt 26 zł. W przypadku jednorazowego działania zapłacić należy 6 zł. Poczta Polska umożliwia również skorzystanie z opcji upoważnienia tymczasowego w cenie 8 zł, które umożliwia skorzystanie z pełnomocnictwa w odbiorze przesyłek i listów poleconych za konkretny miesiąc lub jego część.

W przypadku planowanego wyjazdu lub częstego korzystania z usług pocztowych czy kurierskich możesz skorzystać z alternatywy, dzięki której cała procedura, jak i opłata, z którą wiąże się upoważnienie do odbioru paczki, nie będą Ci potrzebne. Duży wybór różnych form dostarczenia paczek, jak i listów oferuje platforma usług kurierskich AlleKurier. Do wyboru jest wiele opcji w korzystnych cenach, także z możliwością odbioru na kod, dzięki czemu Twoją przesyłkę w prosty sposób przekażesz sąsiadowi, rodzinie, znajomemu lub innej osobie, która ją dla Ciebie przechowa.

W jakich sytuacjach upoważnienie do odbioru listu poleconego nie wystarczy?

Chociaż upoważnienie do odbioru poczty jest dokumentem, który umożliwia osobę wskazaną w piśmie do odebrania niemal wszystkich rodzajów przesyłek na rzecz osoby upoważniającej, są od tej reguły pewne wyjątki. Należy do nich korespondencja z sądu, co szczegółowo określają stosowne ustawy i rozporządzenia.

Pisma sądowe dotyczące postępowań cywilnych i sądowo-administracyjnych doręczane są co do zasady adresatowi. Kiedy nie jest to możliwe, po umieszczeniu listu w danej placówce pocztowej, odebrać ją może:

  • adresat,
  • przedstawiciel ustawowy,
  • osoba uprawniona do reprezentowania adresata przed sądem (osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej),
  • upoważniony pracownik adresata będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną bez osobowości prawnej,
  • upoważniony pracownik lub zarząd, jeżeli adresatem jest organ określony w art. 137 k.p.c.,
  • osoba upoważniona do odbioru na podstawie pełnomocnictwa pocztowego.

Jeżeli list polecony dotyczy postępowania karnego, jego doręczenie odbywa się za pokwitowaniem odbioru. Może go dokonać wyłącznie sam adresat lub przedstawiciel ustawowy adresata. W sytuacji, gdy adresatem jest adwokat lub radca prawny, list może odebrać osoba upoważniona wskazana w złożonym pełnomocnictwie pocztowym. Jednak w przypadku innych osób dokument ten nie znajduje zastosowania.

Zobacz także:

Sprawdź, gdzie jest Twoja przesyłka

Śledzenie przesyłki

Cennik przesyłek
Przesyłki zagraniczne
Firmy Kurierskie
Usługi
Punkty nadań
start Śledzenie Przesyłka Konto